Định nghĩa: Trục tọa độ (Trục , giỏi trục số ) là 1 trong đường trực tiếp trên đó ta đã khẳng định một điểm O và một vectơ đơn vị chức năng

*
( có nghĩa là |
*
| = 1)


B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

Bạn đang xem: Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

DẠNG 1: tra cứu tọa độ của một điểm; tọa độ vectơ; độ dài đại số của vectơ và minh chứng hệ thức tương quan trên trục (O ;

*
)

DẠNG 2: tra cứu tọa độ điểm, tọa độ vectơ cùng bề mặt phẳng Oxy.

DẠNG 3: khẳng định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng 

*
*
*
– 
*
, k
*

DẠNG 4: khẳng định tọa độ những điểm của một hình

DẠNG 5: bài bác toán liên quan đến sự thuộc phương của hai vectơ. Phân tích một vectơ qua hai vectơ không cùng phương.

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.


B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

DẠNG 1: TÌM TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM; TỌA ĐỘ VECTƠ; ĐỘ DÀI ĐẠI SỐ CỦA VECTƠ VÀ CHỨNG MINH HỆ THỨC LIÊN quan TRÊN TRỤC (O ;

*
)


DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ ĐIỂM, VECTƠ LIÊN quan ĐẾN BIỂU THỨC DẠNG 

*
*
*
– 
*
, k
*


DẠNG 4: XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM CỦA MỘT HÌNH

DẠNG 5: BÀI TOÁN LIÊN quan lại ĐẾN SỰ CÙNG PHƯƠNG CỦA nhì VECTƠ. PHÂN TÍCH MỘT VECTƠ QUA nhì VECTƠ KHÔNG CÙNG PHƯƠNG.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9 Hay Nhất, Sbt Vật Lý 9


– Tích của một vectơ với một trong những – siêng đề Hình học tập 10

 – Tổng với hiệu hai vectơ – chuyên đề đại số 10


© lostvulgaros.com. All rights reserved.

gmail.com