§5. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂNA. Bắt tắt kiến thứcKết trái của phép cùng được gọi là tổng.Như vậy, nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a cùng b. Lúc đó a và b được điện thoại tư vấn là đa số so hạng. Kết quả của phép nhân được điện thoại tư vấn là tích. Như vậy, trường hợp a . B = d thì d là tích của nhì số a cùng b. Lúc ấy a với b được gọi là đông đảo thừa sổ.Các tính chất của phép cùng và phép nhân"~~~^~^__I>hép tính Tính chấtCộngNhânGiaọ hoána + b = b + aa . B = b . AKết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a.b).c=a.~(Ịb.c)Cộng cùng với số 0a+o=o+a=aNhân với số 1a . 1 = 1. A = aPhân phôi của phép nhân đối với phép cộnga(b + c) = ab + acB. Lấy một ví dụ giải toánVí dụ 1. Anh Vượng có một trang trại nuôi lợn cùng vịt. Tháng vừa mới rồi anh bán tốt 2520kg làm thịt lợn hơi, 315 nhỏ vịt với 3 600 trái trứng vịt. Tầm giá lkg giết mổ lợn tương đối là 35 000 đồng, một nhỏ vịt là 30 000 đồng và mỗi trái trứng là 1800 đồng. Hỏi mỗi nhiều loại anh thu được từng nào tiền cùng tổng số tiền anh nhận được là bao nhiêu?Giải. Tiền thịt lợn: 35 000.2520 = 88 200 000 (đồng).Tiền vịt: 30 000.315 = 9 450 000 (đồng).Tiền trứng: 1 800.3 600 = 6 480 000 (đồng).Tổng số tiền anh Vượng thu được là:88 200 000 + 9 450 000 + 6 480 000 = 104 130 000 đồng.Ví dụ 2. Vận dụng đặc điểm của phép cùng và phép nhân để tính nhanh:32+ 159 + 68;b) 25 . 1483.40;c) 127.47+ 127.53.Giải, a) nhận ra 32 + 68 = 100 nên có thể vận dụng tính chất giao hoán với kết họp của phép cộng:32 + 159 + 68 = 32+ 68 + 159 = (32 + 68) + 159 = 100 + 159 = 259.Vì 25 . 40 = 1000 nên hoàn toàn có thể vận dụng tính chất giao hoán cùng kết họp của phép nhân: 25 . 1483.. 40 = 25.40 . 1483 = (25.40). 1483= 1000 . 1483 = 1 483 000.Áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cùng ta có: 127.47+ 127.53 = 127(47+ 53) = 127. 100= 12700.Ví dụ 3. Search số tự nhiên và thoải mái X thoả mãn đk 23x + 15(x + 7) = 105.Giải. Áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng ta có:23x+ 15x+ 15.7 = 105.hay (23 + 15)x + 105 = 105 giỏi 38x + 105 = 105.Suy ra 38x = 0. Vậy X = 0.0 giữ ý. Giả dụ b * 0 thì a + b > a. Cho nên vì vậy nếu a + b = b thì a = 0.Vì tích của nhị số không giống 0 là một trong những khác 0 cần nếu một tích bởi 0 thì tối thiểu một thừa số bởi 0.Ví dụ 4. Hãy vậy mỗi chữ trong đẳng thức sau bằng một chữ số để được đẳng thức đúng: 85(a + 10) = bed .Giải. Do sổ có tía chữ số bed nên thoả mãn đk 100 2 thì85(a + 10) > 1020. Khi ấy 85(a.+ 10) > 999. Vậy a = 0 cùng bed = 850; a = 1 và bed = 935.c. Khuyên bảo giải những bài tập vào sách giáo khoaBài 26. Giải". Quãng đường ô tô đi là: 54 + 19 + 82 = 155 (km).Bài 27. Ơ/ỞẼ a) 86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 = 457;72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 - 269;25 . 5.4.27.2 = (25.4). (5 . 2) . 27 = 27 000;28.64 + 28.36 = 28(64 + 36) = 2800.Bài 28. Giải". Tổng các số nghỉ ngơi mỗi phần đều bằng 39.Bài 29. Giải".Sốthứ tựLoại hàngSố lượng (quyển)Giá đom vị (đồng)Tổng số tiền (đồng)1Vở loại 135200070 0002Vở nhiều loại 242150063 0003Vở nhiều loại 338120045 600Cộng178600Bài 30. Giải", a) để ý ràng ví như tích bàng 0 thì ít nhất một thừa số bởi 0.Vì (x - 34). 15 = 0 và 150 đề xuất X - 34 - 0. Vì vậy X = 34.b) nếu như biết tích của nhị thừa số thì từng thừa số bởi tích phân tách cho thừasố kia. Do đó từ 18(x - 16) = 18 suy ra X - 16 = 18 : 18=1.Vậyx = 1 + 16 = 17.Bài 31. Giải-.135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600.463+ 318+ 137+ 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 = 940.Nhận thấy trăng tròn + 30 = 50 = 21 + 29 = 22 + 28 = 23 + 27 = 24 + 26. Vì thế 20 + 21 + 22 + ... + 29 + 30= (20 + 30) + (21 + 29) + ( 22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25 = 5 . 50 + 25 = 275.0 lưu lại ý. Cũng rất có thể áp dụng bí quyết cộng cùa Gau-xơ trình bày ở trang 19, SGK.Bài 32. Giải: a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1041; b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 235.Bài 33. Giải: số trang bị bảy là: 5 + 8 = 13; số sản phẩm công nghệ tám là: 8 + 13 = 21.Số đồ vật chín là: 13 + 21 = 34; số vật dụng mười là: 21 + 34 = 55.Bài 35. HD: Hãy dấn xét mọi tích trong các số đó tích của nhị thừa số trong tích đó lại bằng một vượt số vào tích khác. Chẳng hạn, trong tích 15.2.6 có 15 = 5 . 3 trong tích 5 . 3 . 12 cùng ngược lại, vào tích 5 . 3 . 12 lại có thừa số 12 = 2.6 trong tích 15.2.6.ĐS: 15.2.6 = 5.3. 12 = 15.3.4; 4.4.9 = 8.18 = 8.2.9.Bài 36. Giải: a) 15 . 4 = 15 . 2 . 2 = 30.2 = 60;25 . 12 = 25 . 4.3 = 100.3 = 300;125 . 16 = 125 . 8.2 = 1000.2 = 2000.25.12 = 25(10 + 2) = 250 + 50 = 300;34 . 11 = 34(10+ 1) = 340+ 34= 374;47.101 = 47(100 + 1) = 4700 + 47 = 4747.Bài 37. Giải-. 16 . 19 = 16(20 - 1) = 320 - 16 = 304;46.99 = 46(100 - 1) = 4600 - 46 = 4554;35.98 = 35(100 - 2) = 3500 - 70 = 3430.Bài 39. Giải: 142 857.2 = 285714; 142 857.3 = 428571; 142 857.4 = 571 428; 142 857.5 = 714 285; 142 857.6 = 857 142.Các tích này đều được viết bời những chữ số 1,4, 2, 8, 5, 7. Nếu bố trí lại các tác dụng theo sản phẩm công nghệ tự sau đây: 142 857; 428 571; 285 714; 857 142; 571 428; 714 285 thì được một dãy cơ mà mỗi số hạng sau thu được bằng cách chuyển chữ số đứng đầu, bên trái thành chữ số đứng cuối.Bài 40. Giải: ab = 14; cd = 2 . Ab = 2 . 14 = 28. Vì thế abcd = 1428.Vậy nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo vào năm 1428.D. Bài bác tập luyện thêmVận dụng các đặc điểm của phép cùng và phép nhân để triển khai tính nhanh:a) 512 + 37 + 188 + 63;b) 25. 183.40;328.45 + 328 . đôi mươi + 164.70;d) 89 . 102.Vận dụng các tính chất của những phép tính để rút gọn biểu thức:5123.42 + 877.90 + 5123 .48;427(19 + 138) + 19.573 + 427.862.Tìm X trong những trường đúng theo sau:a) 17x + 33x = 100;b) 45(x + 6) = 270.Tìm số ab biết ràng a(b + 2) = b(a + 4).Lời giải - trả lời - Đáp sốa) ĐS: 800;b) ĐS: 183 000;328.45 + 328 . đôi mươi + 164.70 = 328.45 + 328.20 + 164.2.35= 328.45 + 328.20 + 328.35 = 328(45 + đôi mươi + 35) = 328 . 100 = 32 800.89 . 102 = 89(100 + 2) = 8900 + 178 = 9078.a) ĐS: 540 000.427(19 + 138) + 19.573 + 427.862 - 427 . 19 + 427.138 + 19 .573 + 427.862 = (427.19 + 573 . 19) + (427.138 + 427.862) = 19(427 + 573) + 427(138 + 862) = 19 . 1000 + 427 . 1000 = (19 + 427)1000 = 446000.ĐS: a) X = 2; b) X = 0.Từ a(b + 2) = b(a + 4) suy ra ab + 2a = ab + 4b.


Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 5


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Iron Là Gì ? (Từ Điển Anh Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

Cho nên vì vậy 2a = 4b hãy a =2b. Vi a 5 thì a = 2b > 10 cũng không thoả mãn điều kiện của a.Vậy tất cả bốn số mãn nguyện yêu mong của việc là: 21; 42; 63; 84.