Cho tập vừa lòng A = -2 ; 0 ; 7 . Viết tập thích hợp B cá phân số

*
cơ mà m, n ∈ A. ( giả dụ có

hai phân số đều bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)

Bài 4.11.

Bạn đang xem: Rút gọn phân số lớp 6

Tìm những cặp phân số bởi nhau trong số phân số sau đây:

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
.

Bài 4.12.

Trong những phân số sau đây, tìm các cặp phân số không bằng phân số nào trong những phân số còn lại.

a)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*

b)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*

Bài 4.13.

Điền số phù hợp vào nơi trống:

-1/2 = …/18 ; -2/3 = …/18 ; -5/6 = …/18 ; -8/9 =…/18.

Bài 4.14.

Tìm những số nguyên x cùng y biết: 7/x = y/27 = -42/54.

Bài 4.15.

Viết tất cả các phân số bởi 20/48 mà lại tử và mẫu là những số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số.

Bài 4.16.

Viết toàn bộ các phân số bởi 65/85 nhưng mà tử và chủng loại là những số thoải mái và tự nhiên có tía chữ số.

Bài 4.17.

Trong những phân số sau đây, phân số như thế nào là phân số về tối giản : -16/25 ; 30/84 ; 91/112 ; -27/-25 ‘ -182/385?

Bài 4.18.

Viết dạng tổng quát của các phân số bằng 42/119.

Bài 4.19.

Chứng tỏ rằng đầy đủ phân số gồm dạng n+1/2n+3 (n ∈ N) đầy đủ là phân số tối giản.

Bài 4.20.

Chứng tỏ rằng phần lớn phân số bao gồm dạng 2n+3/3n+5 (n ∈ N) phần đa là phân số về tối giản.

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ:

Bài 4.1

a) một nửa b) -8/15 c) 7/-15 = -7/15 d) 1/4 e) 8/9 g) 6/11

Bài 4. 2

a) -3/4 b) 1/12 c) -16/35 d) -3/5 e) 3/7 g) 11/12

Bài 4. 3

a) 7/90 b) 9/15 c) -6/5 d) -7/15 e) 1/25 g) -189/220

Bài 4. 4

a) 50% b) 3 c) 1/64 d) 125 e) 9/4

Bài 4. 5

a) 7/6 b) 155.9.20/13 c) -4/3 d) -7/4 e) 6/7 g) 106/111.

Bài 4. 6

a) -11/18 b) -3/2 c) 49/78 d) 7/5 e) 23/11 g) -13/33

Bài 4. 7

a)

*
=
*
*

b)

*
=
*
=
*

c)

*
*
=
*
=
*

Bài 4. 8

a)

*
*
*

b)

*
=
*
*
= 2.

c)

*
*
= 1.

Bài 4. 9

a) 3/10 h b) 3 phần tư h c) 4/3 h

Bài 4. 10

B = -2/7; 0/-2 (hoặc 0/7 ) ; -2/-2 (hoặc 7/7 ) ; 7/-2

Bài 4. 11

*
=
*
;
*
*
*
=
*

Bài 4. 12

a) Phân số cần tìm là 5/3.

b) Phân số buộc phải tìm là -3/2.

Bài 4. 13

-1/2 = -9/18 ; -2/3 = -12/18 ; -5/6 = -15/18 ; -8/9 =-16/18.

Bài 4. 14

Đs: x = -9 ; y = -21.

Bài 4. 15

20/48 = (20:4)/(48:4) = 5/12 . Nhân cả tử và mẫu của phân số 5/12 theo thứ tự với 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 ta được tất cả các phân số buộc phải tìm.

Bài 4. 16

65/85 = (65:5)/(85:5) = 13/17. Nhân cả tử và chủng loại của phân số 13/17 theo lần lượt với 8, 9, 10 … , 57, 58 ta được tất cả các phân số phải tìm.

Bài 4. 17

Có 2 phân số buổi tối giản là : -16/25 cùng -27/125.

Bài 4. 18

42/119 = (42:7)/(119:7) = 6/17. Dạng tổng thể : 6k/17k ( k ∈ Z, k ≠ 0).

Bài 4. 19

Gọi d là ước chung của n+1 và 2n+3 ( d∈ N). Ta có: (n+1) phân tách hết mang lại d cùng (2n+3) chia hết đến d và (2n+3) chia hết đến d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> phân tách hết đến d hay như là 1 chia hết mang đến d. Suy ra d = 1. Những phân số dạng (n+1)/(2n+3) tối giản.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Contingency Là Gì ? Mua Nhà: Contingencies Là Gì

Bài 4. 20

Gọi d là ước thông thường của (2n+3) cùng 3n+5 (d∈ N) . Ta có: (2n+3 ) phân chia hết cho d cùng (3n+5) chia hết mang đến d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> phân chia hết đến d , suy ra : <2(3n+5)-3(2n+3)> phân tách hết mang lại d hay là một chia hết đến d. Vì thế d = 1 và các phân số dạng (2n+3)/(3n+5) (n∈ N) là buổi tối giản.