Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Remark là gì
Bạn đang xem: Remarks là gì

*

*

*

*

remark /ri”mɑ:k/ danh từ sự nhằm ý, sự để ýworthy of remark: đáng để ý sự Đánh Giá; lời phê bình, lời phản hồilớn make (pass) no remark on: không có ý kiến Đánh giá gì về (đồ gì)lớn pass a rude remark upon someone: Đánh giá chỉ ai một phương thức thô bạo ngoại cồn từ cảm nhận, nhằm ý, nhằm ý, lưu ý đến làm để ý, có tác dụng để ý nội rượu cồn từ (+ on, upon) Đánh Giá, phê bình, bội phản hồichú thíchdiễn giảighi chúlời chú ýlời dấn xétnhận xétlời ghi chú trên vận đơnphụ chúexpert remarklời phản bội hồi của rất nhiều chuyên gia

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): remark, remark, remarkable, unremarkable, remarkably

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): remark, remark, remarkable, unremarkable, remarkably


*
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pro Rata Là Gì, Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

remark

Từ điển Collocation

remark noun

ADJ. brief, passing | occasional | casual, chance, off-the-cuff, throwaway | careless, tactless | barbed, cutting, derogatory, dismissive, disparaging, insulting, nasty, offensive, pointed, scathing, snide, uncomplimentary | complimentary, encouraging, kind | innocent | critical | cynical | controversial | provocative | famous | enigmatic | odd, strange | silly | funny, witty | racist, sexist | obscene, rude | defamatory | personal How dare you make personal remarks! | general | introductory, opening, preliminary | closing, concluding I agreed with most of what he said at the beginning of the speech b


VERB + REMARK make, pass, utter | withdraw He was expelled from the các buổi party for failing phệ withdraw his controversial remarks. | Địa Chỉ Who were those rude remarks addressed lớn? | ignore, take no notice of I just ignored her last remark.

REMARK + VERB apply mập sb/sth These remarks apply equally lớn doctors. | be directed at/lớn sb The remark was directed at him. | suggest sth Her remarks suggest that the negotiations may be successful. | provoke sth The remark provoked an angry response from the crowd.

PREP. in a/the ~ He made a few factual errors in his remarks on Rembrandt. | ~ about/concerning/on I shall keep my remarks on the subject brief. | ~ by/from remarks by officials | ~ mập a casual remark bự his father

Từ điển WordNet

n.

explicit notice

it passed without remark

v.

Microsoft Computer Dictionary

n. See bình luận, REM statement.

English Synonym cùng Antonym Dictionary

remarks|remarked|remarkingsyn.: comment mention chú ý observe say speak state