Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Prepare là gì

*
*
*

prepare
*

prepare /pri"peə/ ngoại đụng từ sửa soạn chọn sửa, chuẩn chỉnh bị, dự bị biên soạn (bài); sẵn sàng cho, rèn cặp cho (ai đi thi...) điều chế, pha trộn (thuốc); làm, dọn, nấu (cơm, thức ăn) (nghĩa bóng) chuẩn bị tư tưởng cho (ai, để nghe một tin gì...)he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news): anh ta phần lớn không được sẵn sàng tư tưởng gì để nghe tin bi thương này nội rượu cồn từ (+ for) sửa soạn, chọn sửa, chuẩn chỉnh bị, dự bịto prepare for an exam: sẵn sàng thito prepare for a journey: chuẩn bị cho một cuộc hành trìnhto be prepared to sẵn sàng; vui tươi (làm gì)

*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

prepare

Từ điển Collocation

prepare verb

ADV. properly, well | fully | badly, inadequately, poorly | adequately | carefully, painstakingly | specially a table full of specially prepared food

VERB + PREPARE help (sb), help (sb) to lớn | fail khổng lồ He had failed lớn prepare adequately for the task before him. | be easy to, be quick khổng lồ a meal that is very quick and easy to prepare | be designed lớn The course is designed to prepare graduates for management careers.

PREP. for We all phối about preparing for the party.

PHRASES time to prepare (sth) I haven"t had time khổng lồ prepare my arguments properly.

Từ điển WordNet


v.

to prepare verbally, either for written or spoken delivery

prepare a report

prepare a speech

lead up to and soften by sounding the dissonant note in it as a consonant chú ý in the preceding chord

prepare the discord in bar 139
Xem thêm: ️ Vật Lí 9 Bài 2: Điện Trở Của Dây Dẫn, Giải Sbt Vật Lí 9

English Synonym và Antonym Dictionary

prepares|prepared|preparingsyn.: arrange compose concoct equip fix plan provide ready rig

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu