pollen /"pɔlin/* danh từ- (thực đồ dùng học) phấn hoa* ngoại động từ- (thực đồ gia dụng học) đến thụ phấn, rắc phấn hoa
Dưới đây là những mẫu câu gồm chứa trường đoản cú "pollen", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - lostvulgaros.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ pollen, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ pollen trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - lostvulgaros.comệt

1. Pollen is tiny.

Bạn đang xem: Pollen là gì

Phấn hoa nhỏ xíu, nó bay lung tung và bám vào những thứ.

2. Pollen pots, check.

Chậu đựng phấn hoa, xong.

3. Cool pollen, though.

cho dù phấn hoa cực kỳ được.

4. What exactly is pollen?

Phấn hoa là gì?

5. I"m allergic khổng lồ pollen!

Tôi bị dị ứng phấn hoa!

6. Pollen —The Dust of Life

Phấn hoa—Hạt vết mờ do bụi mang mầm sống

7. They get paid by pollen and nectar, khổng lồ move that male sperm, the pollen, from flower lớn flower.

chúng được trả bởi phấn hoa và mật để chuyển phấn hoa tự cây này sang trọng cây khác

8. Powder on her hands was lily pollen.

Phấn trên tay cô ta phấn hoa loa kèn.

9. Lượt thích I said, pollen carries the male sex cells.

Như vẫn nói, phấn hoa mang những tế bào đực.

10. Simply stated, plants produce pollen in order to reproduce.

Nói 1-1 giản, cây sản xuất phấn hoa nhằm nhân giống.

11. We have just enough pollen to vì the job!

. Chúng ta có đủ số phấn hoa rồi!

12. The pollen has little barbs on it, if we look.

Phấn hoa bao hàm sợi lông nhỏ nếu bọn họ quan gần kề kỹ.

13. A pretty large order of pollen pots for the...

Một deals khá lớn những ấm đựng phấn hoa cho

14. You know, this pollen or something"s got my eyes all scratchy.

Phấn hoa hay nào đó khiến mắt chú rát quá.

15. When it flies from flower to lớn flower, it transfers the pollen.

lúc nó bay từ hoa để hoa, nó gửi phấn hoa.

16. All right, they have the roses, the roses have the pollen.

Được rồi, họ có hoa hồng, còn hoa hồng bao gồm phấn.

17. While larger pollen grains are usually filtered by hairs in the nose, the smaller pollen fragments are able lớn pass through and enter the lungs, triggering the asthma attack.

trong lúc những hạt phấn hoa lớn hơn thường bị lọc vì lông mũi, rất nhiều mảnh phấn hoa nhỏ dại hơn có khả năng vượt qua và đi vào phổi, gây nên những cơn hen suyễn suyễn.

18. They lostvulgaros.comsit countless flowers every day while feeding on nectar và pollen.

hằng ngày chúng tìm đến vô số hoa lá để hút mật và nạp năng lượng phấn hoa.

19. High-speed pollen release in the white mulberry tree, Morus alba L..

vận tốc giải phóng phấn hoa cao của cây dâu tằm, Morus alba L

20. The pollen of many genera of Cupressaceae is allergenic, causing major giỏi fever problems in areas where they are abundant, most notably by Cryptomeria japonica (sugi) pollen in Japan.

Phấn của nhiều chi trong họ Cupressaceae là những nguồn không phù hợp nguyên, gây ra những vấn đề nóng cỏ khô thiết yếu trong các khoanh vùng mà bọn chúng là phổ biến, đáng chăm chú nhất là liễu sam trên Nhật Bản.

21. Brown was studying pollen grains of the plant Clarkia pulchella suspended in water under a microscope when he observed minute particles, ejected by the pollen grains, executing a jittery motion.

Brown đang nghiên cứu và phân tích hạt phấn của cây Clarkia pulchella lửng lơ trong nước dưới một kính hiển lostvulgaros.com lúc ông quan lại sát các hạt phút, bị xuất kho bởi những hạt phấn hoa, triển khai một chuyển động jittery.

22. Và it isn"t just bright flowers that have pollen; it"s also trees and grasses.

Và không những các bông hoa bùng cháy rực rỡ mới có phấn nhưng mà cả cây cùng cỏ.

23. Airborne allergens such as pollen , dust , & animal dander often affect the eyes .

các tác nhân trong bầu không khí gây dị ứng như phấn hoa , bụi , lông thú đồ dùng thường ảnh hưởng đến đôi mắt .

24. The plant gets something, và the hawk-moth spreads the pollen somewhere else.

Thực vật tất cả thứ gì đó, và bướm diều hâu phân phát tán hạt phấn đi số đông nơi khác.

25. At night they get covered in pollen, which showers down over them, and then the bristles that we saw above, they sort of wilt & allow all these midges out, covered in pollen -- fabulous thing.

Đến buổi tối chúng bị che phủ bởi phấn hoa buông bỏ xuống chúng, và tiếp đến những cái lông tơ mà bọn họ đã thấy trước đó, bọn chúng cong xuống và chất nhận được những nhỏ ruồi chui ra bên ngoài với không hề ít phấn hoa -- một sản phẩm tuyệt vời.

26. But, of course, they don’t transport pollen from one flower khổng lồ another without a reward.

Dĩ nhiên, phía trên không phải là một trong những loại dịch vụ miễn phí.

27. Và there is as many different kinds of pollen as there are flowering plants.

có khá nhiều loại phấn hoa khác biệt tương ứng với số thực đồ vật nở hoa.

28. Pollen suspended in the air can also cause diffraction of sunlight that produces coronae.

Phấn hoa lửng lơ trong không gian cũng có thể gây nhiễu xạ ánh nắng mặt trời tạo ra coronae.

29. Why roll down the windows & let the pollen in at the expense of health ?

lý do lại kéo cửa ngõ xuống nhằm phấn hoa bay vào làm gian nguy đến sức mạnh ?

30. The bee was carrying pollen of a prelostvulgaros.comously unknown orchid taxon, Meliorchis caribea, on its wings.

nhỏ ong này với phấn hoa của một loài lan trước đó không rõ, Meliorchis caribea, trên những cánh của nó.

31. This is a bee"s leg with the pollen glommed onto it from a mallow plant.

Đây là một trong cái chân bé ong, có phấn hoa bao che từ 1 cây dưa.

32. This is some pollen embedded in a cốt tông shirt, similar to the one that I"m wearing now.

Đây là phấn hoa gắn trong một áo cotton, tựa như cái tôi đang mặc.

33. The insects & other species can take the pollen, transfer it directly to lớn where it"s required.

côn trùng và hồ hết loài khác hoàn toàn có thể mang phân tử phấn, chuyển chúng trực sau đó nơi cần thiết.

34. This runway is covered with the last pollen from the last flowers available anywhere on Earth.

Đường băng này bao che bởi phấn hoa sau cuối từ mọi bông hoa cuối cùng trên Trái đất

35. They can be seen during blooming season where there is significant source of pollen like forests.

Chúng có thể được bắt gặp trong mùa hoa nở, gần như nơi có nguồn phấn hoa đặc biệt như rừng.

36. Fossils of flowers, fruit, leaves, wood and pollen from this period have been found in numerous locations.

những hóa thạch của hoa, quả, lá chét, gỗ với phấn hoa được search thấy ở những nơi.

37. Stay focused, just like the honeybees focus on the flowers from which to gather nectar and pollen.

Hãy luôn luôn tập trung, giống hệt như các loài ong mật tập trung vào những cành hoa để hút nhụy hoa cùng phấn hoa.

38. Bees are designed lớn extract nectar & to take one flower’s pollen to another plant for fertilization.

nhỏ ong được thiết kế với để hút mật hoa, với phấn hoa mang đến cây khác để thụ phấn.

39. This is the Monterey Pine, which has little air sacks to make the pollen carry even further.

Đây là cây thông Monterey, gồm có túi khí nhỏ dại để góp phấn hoa vận động xa hơn.

40. The color, fragrance, nectar, và structure of flowers are designed to attract bees and to sprinkle them with pollen.

màu sắc, hương thơm thơm, mật hoa và cấu trúc của bông hoa được thiết kế với nhằm thu hút bé ong và có tác dụng phấn hoa kết dính chúng.

41. While reaching to sip the nectar, the lostvulgaros.comsitor invariably gets a good dusting of pollen on its body.

khi lúi húi hút mật, thân thể chúng sẽ bám đầy phấn.

42. Each microsporangium is lined with a nutritive tissue layer called the tapetum & initially contains diploid pollen mother cells.

mỗi túi bào tử đực được xếp với một lớp mô dưỡng chất điện thoại tư vấn là tapetum và ban sơ chứa các tế bào phấn hoa lưỡng bội mẹ.

43. At the next flower he lostvulgaros.comsits, that same hinge pushes his pollen-covered body onto the stigma, fertilizing it.

Khi kẹ thăm nhành hoa kế tiếp, nắp bao phấn này giúp đưa phấn hoa trên người nó vào đầu nhụy, thụ phấn.

44. The story of two people who fall in love with each other due lớn a "cupid" possessing magical pollen.

Câu truyện nói về hai tình nhân nhau bởi vì "thần tình yêu" thiết lập phấn hoa kì diệu.

45. It begins when a pollen grain adheres lớn the stigma of the carpel, the female reproductive structure of a flower.

Nó bước đầu khi một phân tử phấn dính vào đầu nhụy của lá noãn, cấu trúc sinh sản loại của một bông hoa.

46. So this, for example, when you see bees flying around these little plants, & they"re collecting pollen, those pollen grains that they"re collecting, they pack into their legs and they take it back lớn the hive, and that"s what makes the beehive, the wax in the beehive.

Vậy điều này, ví dụ, khi chúng ta nhìn nhưng con ong bay xung quanh những loại thực vật bé dại bé này, và bọn chúng thu phấn hoa, phần lớn lostvulgaros.comên phấn hoa mà bọn chúng thu được, chúng giữ vào chân chúng và mang lại tổ,, và đó là thứ tạo nên tổ ong, sáp bên phía trong tổ ong.

47. For bees and wasps, members of the Hymenoptera order, they serve instead as tools for pollen-collecting and wax-molding.

cùng với ong với ong bắp cày, thuộc đôi cánh Màng, chúng thực hiện vòi như lý lẽ để tích lũy phấn hoa với đúc sáp.

48. Pollen grains are so tiny that we can hardly see them with the unaided eye; however, they become apparent under a microscope.

hạt phấn nhỏ tuổi đến mức chúng ta không thể chú ý thấy bởi mắt thường, chỉ hoàn toàn có thể thấy được qua kính hiển lostvulgaros.com.

49. Pollen of angiosperms must be transported to lớn the stigma, the receptive surface of the carpel, of a compatible flower, for successful pollination lớn occur.

Phấn hoa của thực đồ dùng hạt kín đáo phải được mang tới đầu nhụy, mặt phẳng tiếp xúc của lá noãn, của một cành hoa tương thích, để hoàn toàn có thể thụ phấn thành công.

50. However, in the case of maize, pollen studies and geographical distribution of modern maize suggests that maize was domesticated in another region of Mexico.

Xem thêm: Microsoft Silverlight Là Gì? Những Thông Tin Mà Bạn Rất Nên Biết Về Nó

tuy nhiên, trong trường vừa lòng ngô, các nghiên cứu hạt phấn và phân bổ địa lý ngô hiện đại cho biết thêm ngô được thuần hóa sống một khu vực khác của Mexico.