Phép tịnh tiến – Phép dời hình

1. Phép tịnh tiến

1.1. Phép tịnh tiến là gì?

Trong mặt phẳng, đến vector $ vecv, $ phép tịnh tiến theo vector $ vecv $ là một trong những phép vươn lên là hình biến mỗi điểm $ M $ thành điểm $ M’ $ vừa lòng < overrightarrowMM’ = vecv. >

*

Ví dụ.

Bạn đang xem: Phép tịnh tiến và phép dời hình

cho tam giác ABC, dựng hình ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vec tơ $overrightarrowBC$.

Giả sử qua phép tịnh tiến theo $overrightarrowBC$, điểm $A$ biến thành điểm $D$ thì điểm $D$ bắt buộc thỏa mãn: $$overrightarrowAD = overrightarrowBC$$ Nghĩa là điểm $D$ phải ở chỗ như trong hình mẫu vẽ (chính là đỉnh của hình bình hành $ABCD$).

*

Tương tự ta dựng lấy điểm $E$ là hình ảnh của $C$ qua phép tịnh tiến đó ($E$ thuộc con đường thẳng $BC$ sao cho $C$ là trung điểm $BE$).Hiển nhiên ảnh của $B$ qua phép tịnh tiến theo $overrightarrowBC$ là $C$.

Tóm lại, ảnh của tam giác $ABC$ qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $overrightarrowBC$ là tam giác $DCE$ như trên hình vẽ.

1.2. Biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến.

Điểm $M"(x’,y’)$ được call là hình ảnh của điểm $ M(x,y) $ qua phép tịnh tiến theo vectơ $vecv=(a,b)$ khi còn chỉ khi $$ overrightarrowMM’=vecvLeftrightarrow left{ eginarrayl x’=x+a \ y’=y+b endarray ight.$$

Kí hiệu: $ M’= extT_vecv(M). $

1.3. đặc điểm của phép tịnh tiến

Phép tịnh tiến tất cả tính chất:

Biến nhì điểm $ M,N $ thành $ M’,N’ $ thì $ M’N’=MN. $

*

Biến ba điểm thẳng sản phẩm thành cha điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ từ bỏ giữa các điểm.

*

Do đó, phép tịnh tiến biến đường thẳng thành con đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng với nó, thay đổi đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng bởi nó, vươn lên là tam giác thành tam giác bằng nó, trở thành đường tròn thành con đường tròn cùng cung cấp kính.

*

2. Phép dời hình

Định nghĩa. Phép dời hình là phép phát triển thành hình ko làm chuyển đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Ví dụ. Phép tịnh tiến lầ một phép dời hình.

Tính chất của phép dời hình

Phép dời hình biến:

Đường trực tiếp thành mặt đường thẳng, đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng bằng nó, tia thành tia.Ba điểm thẳng hàng thành bố điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ từ bỏ giữa những điểm.Đường tròn thành mặt đường tròn cùng chào bán kính.Góc thành góc bởi nó.Tam giác thành tam giác bằng nó.

3. Các dạng toán phép tịnh tiến, phép dời hình

3.1. Xác định toạ độ ảnh của phép tịnh tiến

Phương pháp. chúng ta sử dụng biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến.

Cho vectơ $vecv=(a,b)$ thì $ M’= extT_vecv(M) $ khi còn chỉ khi $$ overrightarrowMM’=vecvLeftrightarrow left{ eginarrayl x’=x+a \ y’=y+b endarray ight.$$

Ví dụ 1. 

Cho những điểm $ A(-1,2),B(0,1),C(3,-1) $ với vector $ vecv=(-2,3). $ Tìm hình ảnh của những điểm trên qua phép tịnh tiến theo $ vecv.$Viết phương trình con đường thẳng $ d’ $, là hình ảnh của con đường thẳng $d : 2x + 3y – 1 = 0 $ qua phép tịnh tiến theo vector $veca=(3,1)$.

Hướng dẫn. 

Gọi $ A"(x’;y’)$ là hình ảnh của $A$ qua $ extT_vecv $ thì ta bao gồm $$ overrightarrowAA’=vecvLeftrightarrow left{ eginarrayl x’=-1-2 \ y’=2+3 endarray ight.$$ hay $ A"(-3;5)$. Làm tương tự được đáp số $B"(-2,4),C"(1,2)$.Gọi $d’$ là ảnh của con đường thẳng $d$ qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $veca$.Theo tính chất thì $d’$ tuy nhiên song hoặc trùng với $d$ nên tất cả phương trình dạng $d’: 2x+3y+c=0$.Tiếp theo, ta lấy một điểm bất kì thuộc $d$, đưa sử là $M(2;-1)$ thì hình ảnh của nó là $M’$ nên thuộc vào mặt đường thẳng $d’$. Thuận tiện tìm được $M"(5;0)$. Nỗ lực toạ độ $M’$ vào phương trình $d’$ tìm được $c= -10$.Suy ra phương trình con đường thẳng đề xuất tìm là $d’:2x+3y-10=0$.

Cách khác. bao gồm $d’$ là ảnh của con đường thẳng $d$ qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $veca$. Với điểm $M(x;y)$ điểm bất kì thuộc đường thẳng $d$, qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $veca$ trở thành điểm $M"(x’;y’)$ thì điểm ( M’ ) phải thỏa mãn nhu cầu hai điều kiện:

Điểm ( M’ ) thuộc mặt đường thẳng $d’$;Toạ độ của ( M’ (x’;y’)) thỏa mãn ( x’=x+ 3, y’=y+1).

Từ ( x’=x+ 3, y’=y+1) suy ra ( x=x’-3, y=y’-1 ) tuyệt toạ độ điểm $M(x’-3;y’-1)$. Nhưng $M$ thuộc con đường thẳng $d$ gồm phương trình $2x + 3y – 1 = 0$ đề xuất thay vào ta được $$ 2(x’-3)+3(y’-1)-1=0 $$ $$Leftrightarrow 2x’+3y’-10=0 $$ xuất xắc phương trình con đường thẳng $d’$ bắt buộc tìm chính là $2x+3y-10=0$.

Lưu ý: Khi giám sát ta sử dụng kí hiệu $ x’,y’ $ nhằm tìm mối quan hệ giữa các thành phần tọa độ $ x’,y’ $ của một điểm $ M’, $ còn kết luận về tập hợp những điểm $ M’ $ thì đề xuất dùng kí hiệu $ x,y. $

Ví dụ 2. Viết phương trình ảnh $ (C’) $ của mặt đường tròn $left( C ight):x^2+y^2-2x+4y-4=0$ qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $veca=(-2;1)$.

Đáp số. $(C’):x^2+y^2+2x+2y-7=0.$

Ví dụ 3. Cho con đường thẳng $ d:2x-3y+1=0 $ và mặt đường tròn $ (C):(x-3)^2+(y+2)^2=1.$ Tìm hình ảnh của đường thẳng $ d$ và con đường tròn $ (C) $ qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $ vecv(-2,4). $

Đáp số. $ d’: 2x-3y+17=0$, $(C’):(x-1)^2+(y-2)^2=1. $

Ví dụ 4. Cho đường thẳng $ Delta $ giảm hai trục $ Ox,Oy $ tại $ A(-1,0) $ với $ B(0,2). $ Hãy tìm hình ảnh $ Delta’ $ của $ Delta $ qua phép tịnh tiến theo $ vecu(2,-1). $

Đáp số. $ Delta’:2x-y-3=0. $

Ví dụ 5. Cho hàm số $ y=cos x $ có đồ thị là $ (C) $. Viết phương trình hình ảnh $ (C’) $ của $ (C) $ qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $ vecv(fracpi2,0) $.

Hướng dẫn. Điểm $ M(x,y)in (C) $ qua phép tịnh tiến theo $vecv $ trở thành $ M"(x’,y’) $ khi và chỉ khi $$ egincases x’=x+fracpi2 \y’=y endcases Leftrightarrow egincases x=x’-fracpi2 \y=y’ endcases $$ Suy ra toạ độ điểm $Mleft(x’-fracpi2;y’ ight)$.Ta tất cả $ M$ thuộc đồ thị $ (C):y=cos x $ khi và chỉ còn khi $y’=cos(x’-fracpi2) Leftrightarrow y’=sin x’$.

Như vậy, ta luôn có $y’=sin x’$ hay $ M’ $ thuộc vật thị hàm số $ y=sin x $.Vậy vật thị của hàm số $ y=cos x $ qua phép tịnh tiến theo $ vecv $ thì trở thành đồ thị của hàm số $ y=sin x. $

Ví dụ 6. Qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $ vecv(-1,3) $ thì mặt đường thẳng $ Delta $ trở thành đường trực tiếp $ Delta’:2x-5y+6=0. $ Hãy tìm phương trình của con đường thẳng $Delta$.

Đáp số $ Delta: 2x-5y-11=0. $

3.2. Khẳng định phép tịnh tiến

Phương pháp. chúng ta cần đã cho thấy được véc-tơ của phép tịnh tiến.

Ví dụ 1. Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, mang lại điểm ( A(1;2) ) và điểm ( B(5;3) ). Khẳng định phép tịnh tiến trở thành điểm ( A ) thành điểm ( B ).Hướng dẫn. chính là phép tịnh tiến theo véc-tơ ( overrightarrowAB(4;1) ).

Ví dụ 2. Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$, đến điểm ( A(1;2) ) và điểm ( B(5;3) ). Xác định phép tịnh tiến trở nên điểm ( B ) thành điểm ( A ).Hướng dẫn. Phép tịnh tiến theo véc-tơ ( overrightarrowBA(-4;-1) ).

Ví dụ 3. Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$, mang đến hai parabol ( (P): y=x^2 ) cùng ( (Q):=x^2+2x+2 ). Kiếm tìm phép tịnh tiến trở nên ( (P) ) thành ( (Q) ).

Hướng dẫn. call véc-tơ tịnh tiến là ( vecv(a;b) ). đem điểm ( M(x;y) ) bất kỳ thuộc parabol ( (P) ).

Qua phép tịnh tiến buộc phải tìm, ( M ) trở thành ( M"(x’;y’) ) thuộc parabol ( (Q) ) thì ta có $$ egincases x’=x+a\y’=y+b endcases $$ mà ( M’ ) nằm trong ( (Q) ) đề nghị suy ra $$y+b (x+a)^2+2(x+a)+2 $$ Thu gọn gàng phương trình này ta được $$ y=x^2+2(a+1)x+a^2+2a+2-b $$ Phương trình này nên trùng cùng với phương trình của parabol ( (P) ) yêu cầu ta gồm $$ egincases 2(a+1)=0\ a^2+2a+2-b=0 endcases $$ Giải hệ này tìm được ( a=-1;b=-1 ).Kết luận. Phép tịnh tiến buộc phải tìm là phép tịnh tiến theo véc-tơ ( vecv(-1;-1) ).

3.3. Các bài toán dựng hình, minh chứng tính hóa học hình học

Ví dụ 1. mang lại tam giác $ ABC $ có trọng tâm $ G. $ Hãy dựng hình ảnh của điểm $ A, $ đoạn trực tiếp $ AB $ qua phép tịnh tiến $ extT_overrightarrowGB $; hình ảnh của tam giác $ ABC $ qua phép tịnh tiến $ extT_2overrightarrowGA? $

Ví dụ 2. Cho hình bình hành $ ABCD$ gồm hai điểm $ A,B $ ráng định, trọng điểm $ I $ của hình bình hành di động trê tuyến phố tròn $(C)$. Kiếm tìm quỹ tích trung điểm $ M $ của cạnh $BC$.

Hướng dẫn. gọi $ J $ là trung điểm cạnh $AB$ thì $ J $ thắt chặt và cố định và $ overrightarrowJB=overrightarrowIM. $ cho nên vì vậy $ M $ là ảnh của điểm $ I $ qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $ overrightarrowJB. $ Suy ra quỹ tích trung điểm $ M $ của cạnh $BC$ là ảnh của mặt đường tròn $(C)$ qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $ overrightarrowJB. $

Ví dụ 3. mang lại hình bình hành $ABCD$ bao gồm đỉnh nhì $ A, B $ cố định và thắt chặt và độ lâu năm đoạn $ AC=a $ ko đổi. Tìm kiếm quỹ tích đỉnh $ D $ lúc $ C $ di động.

Hướng dẫn. Xét phép tịnh tiến $ extT_overrightarrowBA $ biến hóa điểm $ Bmapsto A, Cmapsto D,Amapsto A’. $ mà lại $ C $ thuộc đường tròn $ (A,a) $ phải $ D $ vẫn thuộc mặt đường tròn $ (A’,a) $ trong số đó $ A’ $ là hình ảnh của $ A $ qua $ extT_overrightarrowBA $.

Ví dụ 4. Cho tam giác $ ABC $, hãy dựng mặt đường thẳng $ d$ tuy vậy song cùng với $ BC $ và cắt $ AB $ làm việc $ D, $ giảm $ AC $ sinh hoạt $ E $ làm sao cho $ AD=CE. $

Hướng dẫn.

Phân tích. trả sử dựng được mặt đường thẳng $ d$ thỏa mãn yêu cầu. Xét phép tịnh tiến $ extT_overrightarrowED $ đổi thay điểm $ C $ thành điểm $ H. $ Suy ra $ DH=EC=AD $ tốt tam giác $ ADH $ cân nặng tại $ D. $ Như vậy, $ widehatDHA=widehatDAH $ cơ mà $ widehatDHA=widehatHAC $. Dẫn tới $ widehatDAH=widehatHAC $ xuất xắc $ AD $ là phân giác góc $ widehatBAC .$Cách dựng.Dựng tia phân giác $ Ax $ của $ widehatBAC $ cắt $ BC $ trên $ H. $Qua $ H $ dựng con đường thẳng tuy nhiên song cùng với $ AC $ giảm $ AB $ tại $ D $.Qua $ D $ dựng đường thẳng $ d $ tuy vậy song với $ BC $ giảm $ AC $ trên $ E. $Đường thẳng $ d $ là con đường thẳng nên dựng.Chứng minh.Biện luận. câu hỏi có một nghiệm hình.

Ví dụ 5. Cho hai đường thẳng $ a,b $ với đoạn trực tiếp $ MN $ cụ định. Hãy xác minh điểm $ H $ trê tuyến phố thẳng $ a, $ điểm $ K $ trên đường thẳng $ b $ làm sao cho tứ giác $ MNHK $ là 1 hình bình hành.

Hướng dẫn. Xét phép tịnh tiến $ extT_overrightarrowMN $ trở nên đường thẳng $ b $ thành $ b’ $. Khi đó, ta có tía khả năng:

Nếu $ b’ $ và $ a $ giảm nhau thì giao điểm chính là điểm $ H $ bắt buộc tìm. Từ đó dựng được hình bình hành $ MNHK $. Bài toán có một nghiệm hình.Nếu $ b’ $ với $ a $ trùng nhau thì có thể lấy $ H $ là 1 điểm bất kì trên con đường thẳng $ a $. Từ đó dựng được hình bình hành $ MNHK $. Việc có vô số nghiệm hình.Nếu $ b’ $ với $ a $ tuy vậy song thì cần thiết dựng được hình bình hành $ MNHK $ thỏa mãn yêu cầu. Bài bác toán không tồn tại nghiệm hình.

Ví dụ 6. mang lại tam giác $ ABC $ cân tại $ C. $ nhì điểm $ M,N $ biến hóa $ Min CA,Nin CB $ sao để cho $ CM+CN=CA $. Chứng minh trung điểm $ I $ của $ MN $ chạy trên một con đường thẳng thay định.

Hướng dẫn. Chúng ta sẽ quan trọng đặc biệt hóa để phát hiển thị quỹ tích của điểm $ I $. Lúc $ M $ trùng $ C $ thì $ N $ đã trùng $ B $ cùng $ I $ là trung điểm của $ BC $. Tương tự, lúc $ M $ trùng $ A $ thì $ N $ trùng $ C $ và $ I $ là trung điểm của $ AC $. Bởi vì đó, ta dự đoán quỹ tích sẽ là con đường trung bình của tam giác $CAB$.Để chứng tỏ điều trên, ta buộc phải chỉ ra $ I $ là trung điểm của đoạn thẳng $ CE $ trong đó $ E $ là một điểm bất kỳ trong đoạn $ AB $. Thiệt vậy, xét phép tịnh tiến theo véc-tơ $ overrightarrowCM $ gồm $ Cmapsto M, Nmapsto E $ sao để cho $ CMEN $ là hình bình hành. Chứng tỏ được điểm $ E $ phía bên trong đoạn $ AB $ và $ I $ là trung điểm của $ CE $. Bởi thế $ I $ sẽ cầm tay trên đoạn thẳng vừa phải của tam giác $ CAB. $

Ví dụ 7. Hai tp $ A $ và $ B $ nằm ở vị trí hai phía của một chiếc sông. Hãy lựa chọn một địa điểm nhằm xây mong bắc qua sông sao cho quãng lối đi giữa hai thành phố là nhỏ nhất. đưa sử nhì bờ sông tuy nhiên song với nhau và mong nằm vuông góc với các bờ sông.

Hướng dẫn. Tịnh tiến điểm $ B $ theo một véc-tơ được đặt theo hướng vuông góc với bên bờ sông và độ dài bởi chiều rộng lớn của sông.

Ví dụ 8. Cho hình vuông $ ABCD, $ rước $ E $ là vấn đề trong hình vuông vắn sao mang lại tam giác $ CDE $ cân nặng tại $ E $ và góc ở đáy là $ 15^circ $. Chứng tỏ tam giác $ ABE $ đều.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Sbt Bài 4, Sbt Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp

Hướng dẫn. Xét phép tịnh tiến theo $ overrightarrowAD $ đổi mới điểm $ E $ thành điểm $ F. $ Ta đi minh chứng $ Delta CDF $ đều.