Lý thuyết ôn tập chương 1 – Số học 6:

1. Tập hợp: giải pháp ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp

2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia số tự nhiên; những công thức về lũy thừa cùng thứ tự thực hiện phép tính

3. Tính chất chia hết của một tổng và những dấu hiệu phân chia hết mang lại 2, 3, 5, 9

4. đối chiếu một số ra thừa số nguyên tố

5. Bí quyết tìm ƯCLN, BCNN

Bài tập ôn chương 1 – Số học 6:

1. TẬP HỢP

Bài 1:

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 với không vượt vượt 7 bằng hai cách.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 toán 6

b) Tập hợp các số tự nhiên không giống 0 và không vượt quá 12 bằng nhì cách.

c) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá trăng tròn bằng nhị cách.

d) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng nhì cách.

e) Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt vượt 30 bằng hai cách.

f) Viết tập hợp B những số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách.

g) Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách.

Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của những số:

a) 97542b) 29635c) 60000

Bài 3: Viết tập hợp những số tự nhiên tất cả hai chữ số nhưng tổng của các chữ số là 4.

Bài 4: Viết tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử.

a) A = {x ∈ N | 10 a) 3.52 + 15.22 – 26:2

b) 53.2 – 100 : 4 + 23.5

c) 62 : 9 + 50.2 – 33.3

d) 32.5 + 23.10 – 81:3

e) 513 : 510 – 25.22

f) trăng tròn : 22 + 59 : 58

g) 100 : 52 + 7.32

h) 84 : 4 + 39 : 37 + 50

i) 29 – <16 + 3.(51 – 49)>

j) 5.22 + 98:72

k) 311 : 39 – 147 : 72

l) 295 – (31 – 22.5)2

m) 718 : 716 +22.33

n) (519 : 517 + 3) : 7

o) 79 : 77 – 32 + 23.52

p) 1200 : 2 + 62.21 + 18

q) 59 : 57 + 70 : 14 – 20

r) 32.5 – 22.7 + 83

s) 59 : 57 + 12.3 + 70

t) 151 – 291 : 288 + 12.3

u) 238 : 236 + 51.32 – 72

v) 791 : 789 + 5.52 – 124

w) 4.15 + 28:7 – 620:618

x) (32 + 23.5) : 7

y) 1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60

z) 520 : (515.6 + 515.19)

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) 47 – <(45.24 – 52.12):14>

b) 50 – <(20 – 23) : 2 + 34>

c) 102 – <60 : (56 : 54 – 3.5)>

d) 50 – <(50 – 23.5):2 + 3>

e) 10 – <(82 – 48).5 + (23.10 + 8)> : 28

f) 8697 – <37 : 35 + 2(13 – 3)>

g) 2011 + 5<300 – (17 – 7)2>

h) 695 – <200 + (11 – 1)2>

i) 129 – 5<29 – (6 – 1)2>

j) 2010 – 2000 : <486 – 2(72 – 6)>

k) 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

l) 128 – <68 + 8(37 – 35)2> : 4

m) 568 – 5<143 – (4 – 1)2> + 10 : 10

n) 107 – 38 + <7.32 – 24 : 6+(9 – 7)3>:15

o) 307 – <(180 – 160) : 22 + 9> : 2

p) 205 – <1200 – (42 – 2.3)3> : 40

q) 177 :<2.(42 – 9) + 32(15 – 10)>

r) <(25 – 22.3) + (32.4 + 16)>: 5

s) 125(28 + 72) – 25(32.4 + 64)

t) 500 – 5<409 – (23.3 – 21)2> + 103 : 15

III. TÌM X

Bài 1: tìm x:

a) 165 : x = 3

b) x – 71 = 129

c) 22 + x = 52

d) 2x = 102

e) x + 19 = 301

f) 93 – x = 27

Bài 2: tìm kiếm x:

a) 71 – (33 + x) = 26

b) (x + 73) – 26 = 76

c) 45 – (x + 9) = 6

d) 89 – (73 – x) = 20

e) (x + 7) – 25 = 13

f) 198 – (x + 4) = 120

g) 2(x- 51) = 2.23 + 20

h) 450 : (x – 19) = 50

i) 4(x – 3) = 72 – 110

j) 140 : (x – 8) = 7

k) 4(x + 41) = 400

l) 11(x – 9) = 77

m) 5(x – 9) = 350

n) 2x – 49 = 5.32

o) 200 – (2x + 6) = 43

p) 135 – 5(x + 4) = 35

q) 25 + 3(x – 8) = 106

r) 32(x + 4) – 52 = 5.22

Bài 3: kiếm tìm x:

a) 7x – 5 = 16

b) 156 – 2x = 82

c) 10x + 65 = 125

d) 8x + 2x = 25.22

e) 15 + 5x = 40

f) 5x + 2x = 62 – 50

g) 5x + x = 150 : 2 + 3

h) 6x + x = 511 : 59 + 31

i) 5x + 3x = 36 : 33.4 + 12

j) 4x + 2x = 68 – 219 : 216

k) 5x + x = 39 – 311:39

l) 7x – x = 521 : 519 + 3.22 – 70

m) 7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11

n) 0 : x = 0

o) 3x = 9

p) 4x = 64

q) 2x = 16

r) 9x- 1 = 9

s) x4 = 16

t) 2x : 25 = 1

IV. TÍNH NHANH

Bài 1. Tính nhanh

a) 58.75 + 58.50 – 58.25

b) 27.39 + 27.63 – 2.27

c) 128.46 + 128.32 + 128.22

d) 66.25 + 5.66 + 66.14 + 33.66

e) 12.35 + 35.182 – 35.94

f) 35.23 + 35.41 + 64.65

g) 29.87 – 29.23 + 64.71

h) 48.19 + 48.115 + 134.52

i) 27.121 – 87.27 + 73.34

j) 125.98 – 125.46 – 52.25

k) 136.23 + 136.17 – 40.36

l) 17.93 + 116.83 + 17.23

m) 19.27 + 47.81 + 19.20

n) 87.23 + 13.93 + 70.87

Bài 2. Tính.

a. 75 + 58.50 – 58.25 h. 47 – (45.24– 52.12) : 14


b. Trăng tròn : 22– 59: 58 i. 102– 60 : (56: 54– 3.5)


c. (519: 517– 4) : 7 k. 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

d. – 84 : 4 + 39: 37 l. 1205 – <1200 – (42– 2.3)3: 40

e. 295 – (31 – 22.5)2 m. 500 – 5<409 – (23.3 – 21)2> + 103 : 15

f. 1125: 1123– 35: (110+ 23) – 60. N. 967 – <8 + 2.32– 24 : 6 + (9 – 7)3>.5

g. 29 – <16 + 3.(51 – 49)>

V. TÍNH TỔNG

Bài 1: Tính tổng:

a) S1 = 1 + 2 + 3 +…+ 999

b) S2 = 10 + 12 + 14 + … + 2010

c) S3 = 21 + 23 + 25 + … + 1001

d) S4 = 24 + 25 + 26 + … + 125 + 126

e) S5 = 1 + 4 + 7 + …+79

f) S6 = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155

g) S7 = 15 + 25 + 35 + …+115

VI. DẤU HIỆU chia HẾT

Bài 1: trong những số: 4827; 5670; 6915; 2007.

a) Số nào phân tách hết mang đến 3 mà không chia hết mang lại 9?

b) Số nào phân tách hết đến cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 2: trong số số: 825; 9180; 21780.

a) Số nào chia hết cho 3 nhưng không phân chia hết đến 9?

b) Số nào chia hết mang lại cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 3:

a) mang lại A = 963 + 2493 + 351 + x với x ∈ N. Kiếm tìm điều kiện của x để A phân tách hết đến 9, để A không phân tách hết cho 9.

b) đến B = 10 + 25 + x + 45 với x ∈ N.Tìm điều kiện của x để B chia hết mang đến 5, B không phân tách hết cho 5.

Bài 4:

a) thay * bằng các chữ số làm sao để được số 73* phân tách hết mang đến cả 2 cùng 9.

b) thay * bằng những chữ số nào để được số 589* chia hết cho cả 2 và 5.

c) nắm * bằng những chữ số làm sao để được số 589* chia hết đến 3 mà lại không chia hết mang đến 9.

d) nạm * bằng những chữ số làm sao để được số 589* chia hết mang lại cả 2 cùng 3.

e) cố kỉnh * bằng các chữ số làm sao để được số 792* chia hết cho cả 3 cùng 5.

f) vậy * bằng các chữ số nào để được số 25*3 chia hết đến 3 và không chia hết cho 9.

g) rứa * bằng những chữ số như thế nào để được số 79* phân chia hết mang đến cả 2 với 5.

h) núm * bằng các chữ số làm sao để được số 12* phân chia hết mang lại cả 3 cùng 5.

i) cầm * bằng các chữ số như thế nào để được số 67* phân chia hết đến cả 3 với 5.

j) cố * bằng những chữ số như thế nào để được số 277* phân tách hết cho cả 2 với 3.

k) cố kỉnh * bằng các chữ số nào để được số 5*38 chia hết mang lại 3 nhưng không chia hết đến 9.

l) nỗ lực * bằng những chữ số nào để được số 548* phân tách hết mang đến cả 3 cùng 5.

m) ráng * bằng những chữ số làm sao để được số 787* phân tách hết mang đến cả 9 với 5.

n) thay * bằng những chữ số nào để được số 124* phân tách hết đến 3 nhưng không phân tách hết mang đến 9.

o) gắng * bằng các chữ số làm sao để được số *714 phân tách hết mang lại 3 nhưng không chia hết cho 9.

Bài 5: Tìm các chữ số a, b để:

a) Số 4a12b chia hết cho cả 2; 5 và 9.

b) Số 5a43b phân chia hết cho cả 2; 5 với 9.

c) Số 735a2b phân chia hết mang đến 5 &9 không phân tách hết mang lại 2.

d) Số 5a27b phân tách hết cho cả 2; 5 cùng 9.

e) Số 2a19b phân tách hết mang lại cả 2; 5 và 9.

f) Số 7a142b phân chia hết mang lại cả 2; 5 cùng 9.

g) Số 2a41b phân chia hết mang đến cả 2; 5 và 9.

h) Số 40ab phân chia hết đến cả 2; 3 với 5.

Bài 6: search tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết mang lại 2, vừa chia hết mang đến 5 và 953 15 + 8 gồm chia hết cho 9 và 2 không?

c) Tổng 102010 + 8 gồm chia hết mang đến 9 không?

d) Tổng 102010 + 14 có chí hết đến 3 với 2 không

e) Hiệu 102010 – 4 tất cả chia hết mang lại 3 không?

Bài 10*: a) Chứng tỏ rằng ab(a + b) phân chia hết đến 2 (a;b ∈ N).

b) Chứng minh rằng ab + cha chia hết mang lại 11.

c) Chứng minh aaa luôn luôn chia hết mang đến 37.

d) Chứng minh aaabbb luôn chia hết mang đến 37.

e) Chứng minh ab – bố chia hết cho 9 với a > b

Bài 11: search x ∈ N, biết:

a) 35 xc) 15 x
b) x 25 với x

Bài 12*: a) Tổng của bố số tự nhiên liên tiếp gồm chia hết đến 3 không? b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp tất cả chia hết đến 4 không? c) Chứng tỏ rằng trong tía số tự nhiên liên tiếp gồm một số phân tách hết đến 3. D) Chứng tỏ rằng vào bốn số tự nhiên liên tiếp tất cả một số chia hết mang lại 4.

Bài 13.Trong những số 2540 ; 1347 ; 1638 ; 2356 ; số nào chia hết mang lại 2? Số nào phân tách hết cho 3? Số nào phân chia hết mang đến cả 2 cùng 3.

Bài 14.Điền chữ số vào dấu * để :

a) 423* phân tách hết mang lại 3 với 5.

b) 613* phân tách hết đến 2 và 9.

VII. ƯỚC. ƯỚC chung LỚN NHẤT

Bài 1: Tìm ƯCLN của

a) 12 với 18

b) 12 và 10

c) 24 và 48

d) 300 cùng 280

e) 9 với 81

f) 11 với 15

g) 1 và 10

h) 150 và 84

i) 46 với 138

j) 32 với 192

k) 18 và 42

l) 28 và 48

m) 24; 36 với 60

n) 12; 15 cùng 10

o) 24; 16 cùng 8

p) 16; 32 với 112

q) 14; 82 với 124

r) 25; 55 với 75

s) 150; 84 cùng 30

t) 24; 36 và 160

Bài 2: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN

a) 40 cùng 24

b) 12 cùng 52

c) 36 và 990

d) 54 và 36

e) 10, trăng tròn và 70

f) 25; 55 và 75

g) 80 và 144

h) 63 với 2970

i) 65 với 125

j) 9; 18 với 72

k) 24; 36 với 60

l) 16; 42 và 86

Bài 3: tra cứu số tự nhiên x biết:

a) 45x

b) 24x ; 36x ; 160x và x lớn nhất.

c) 15x ; 20x ; 35x với x lớn nhất.

d) 36x ; 45x ; 18x cùng x lớn nhất.

e) 64x ; 48x ; 88x cùng x lớn nhất.

f) x ∈ ƯC(54,12) và x lớn nhất.

g) x ∈ ƯC(48,24) với x lớn nhất.

h) x ∈ Ư(20) và 08.

m) 15x ; 20x với x>4.

n) 150x; 84x ; 30x và 0

Bài 4: 1) search số tự nhiên x biết:

a) 6 (x – 1)

b) 5 (x + 1)

c) 12 (x +3)

d) 14 (2x)

e) 15 (2x + 1)

f) 10 (3x+1)

g) x + 16 x + 1

h) x + 11 x + 1

2) Tìm ƯCLN với BCNN của.

a. 24 và 10 b. 30 cùng 28 c. 150 và 84 d. 11 với 15

e. 30 cùng 90 f. 140 ; 210 cùng 56 g. 105 ; 84 cùng 30.

h. 14 ; 82 và 124 i. 24 ; 36 với 160 j. 200 ; 125 và 75.

Bài 5.Tìm số tự nhiên x biết.

a. 36 cùng 36 cùng chia hết đến x cùng x lớn nhất.

b. 60, 84, 120 cùng phân chia hết đến x với x 6

c. 91 cùng 26 cùng chia hết cho x và 10 8.

e. 150, 84 và 30 đều chia hết đến x – 1 với 0 a) 24 với 10

b) 9 cùng 24

c) 12 với 52

d) 18; 24 và 30

e) 14; 21 cùng 56

f) 8; 12 cùng 15

g) 6; 8 với 10

h) 9; 24 cùng 35

Bài 2: tìm kiếm số tự nhiên x

a) x4; x7; x8 và x nhỏ nhất

b) x2; x3; x5; x7 và x nhỏ nhất

c) x ∈ BC(9,8) và x nhỏ nhất

d) x ∈ BC(6,4) cùng 16 ≤ x ≤50.

e) x10; x15 cùng x

Bài 3: Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có cha chữ số. Mỗi lúc xếp sản phẩm 18, sản phẩm 21, sản phẩm 24 đều vừa đủ hàng. Search số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 4: Học sinh của một trường học lúc xếp sản phẩm 3, sản phẩm 4, mặt hàng 7, mặt hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm kiếm số học sinh của trường, mang lại biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh.

Bài 5: Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Mang đến biết số sách vào khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tím số quển sách đó.

Bài 6: Bạn Lan và Minh Thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả nhị bạn thuộc đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất từng nào ngày thì nhị bạn lại thuộc đến thư viện

Bài 7: Có cha chồng sách: Toán, Âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn Toán 15 mm, Mỗi cuốn Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn Văn dày 8 mm. Người ta xếp sao để cho 3 chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách đó.

Bài 8: Bạn Huy, Hùng, Uyên đến chơi câu lạc bộ thể dục đều đặn. Huy cứ 12 ngày đến một lần; Hùng cứ 6 ngày đến một lần và uyên 8 ngày đến một lần. Hỏi sau bao lâu nữa thì 3 bạn lại gặp nhau ở câu lạc bộ làn thứ hai?

Bài 9: Số học sinh khối 6 của trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, tốt 18 hàng đều dư ra 9 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số đó lớn hơn 300 với nhỏ hơn 400.

Bài 10: Số học sinh lớp 6 của Quận 11 khoảng từ 4000 đến 4500 em khi xếp thành sản phẩm 22 hoặc 24 hoặc 32 thì đều dư 4 em. Hỏi Quận 11 có bao nhiêu học sinh khối 6?

Bài 11.Một đội y tế bao gồm 24 bác sĩ cùng 108 y tá. Bao gồm thể phân tách đội ý tế đó nhiều nhất thành từng nào tổ thế nào cho số bác bỏ sỹ và số y tá được chia đều vào các tổ.

Đ/S : 12 tổ.

Bài 12.Lớp 6A có 18 bạn Nam với 24 bạn Nữ. Vào một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia những bạn thành từng nhóm làm sao cho số bạn nam giới trong mỗi đội đều bằng nhau cùng số bạn nữ cũng vậy. Hỏi tất cả thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm? khi đó mỗi nhóm tất cả bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Đ/S : 6 nhóm. Mỗi nhó gồm 3 nam và 4 nữ.

Bài 13.Cô Lan phụ trách đội cần phân chia số hoa trái trong đó gồm 80 quả cam, 48 quả quýt và 64 quả mận vào những đĩa bánh kẹo trung thu làm sao cho số quả mỗi loại trong những đĩa đều bằng nhau. Hỏi tất cả thể tạo thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? lúc đó mỗi đĩa tất cả bao nhiêu trái mỗi loại?

Đ/S : 16 đĩa. Mỗi đĩa có 5 cam.=, 3 quýt cùng 4 mận.

Bài 14.Bạn Lan cùng Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả nhì bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại cùng đên thư viện.

Đ/S : 40 ngày.

Bài 15.Có tía chồng sách : Toán, âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ tất cả một loại sách. Mỗi cuốn toán dày 15mm. Mỗi cuốn âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn văn dày 8mm. Người ta xếp sao để cho ba chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của tía chồng sách đó.

Đ/S : 120mm = 1,2m.

Bài 16.Một lớp học tất cả 28 nam và 24 nữ.Có bao nhiêu cách phân tách đều học sinh thành các tổ với số tổ nhiều hơn 1 làm thế nào để cho số nam trong số tổ bằng nhau và số nữ trong số tổ bằng nhau? phương pháp chia nào để mỗi tổ tất cả số hoc sinh không nhiều nhất.

Đ/S : 4 cách.

Bài 17.Giáo viên chủ nhiệm muốn chia 240 cây viết bi, 210 cây viết chì cùng 180 quyển vở thành một số phần thưởng như nhau đến học sinh. Hỏi gồm thể phân tách được nhiều nhất từng nào phần thưởng. Mỗi phần thưởng gồm bao nhiêu cây viết bi, bao nhiêu bút đưa ra và bao nhiêu quyển vở.

Đ/S : 30 phần thưởng. Mỗi phần thưởng bao gồm : 8 cây viết bi, 7 cây bút chỉ với 6 quyển vở.

Bài 18.Một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 75cm với 105cm. Người ta muốn cắt tấm bìa thành những mảnh hình vuông vắn có kích thước bằng nhau sao để cho tấm bìa được cắt hết không thừa mảnh vụn. Tính độ dài lớn nhất của hình vuông.

Đ/S: 15 cm.

Bài 19.Học sinh của một trường khi xếp thành hàng 3, mặt hàng 4, mặt hàng 7 cùng hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, đến biết số học sinh trong khoảng từ 1600 đến 2000 bạn.

Đ/S : 1764 học sinh.

Bài 20.Một tủ sách lúc xếp thành từng bỏ 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Mang đến biết số sách vào khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Search số quyển sách đó.

Đ/S : 480 cuốn.

Bài 21.Số học sinh khối 6 của trường lúc xếp thành 12 hàng, 15 hàng tuyệt 18 hàng đều dư ra 9 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số học sinh đó lớn hơn 300 cùng nhỏ hơn 400.

Đ/S : 369 học sinh.

Bài 22.Một trường tổ chức cho khoảng từ 600 đến 800 học sinh đi du lịch thăm quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người giỏi 45 người vào một xe pháo thì đều không dư.

Đ/S : 720 học sinh.

Bài 23.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Kerosene Là Gì Định Nghĩa Của Kerosene Nghĩa Là Gì

Học sinh lớp 6C khi xếp thành hàng 2, hàng 3, sản phẩm 4, sản phẩm 8 đều thừa 1 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.