Thân mật, mật thiết, thân tình, quen thuộc.Riêng tư, riêng biệt; ấm cúng.Chung chăn thông thường gối; gian dâm, thông dâm.(Thuộc) phiên bản chất; (thuộc) ý suy nghĩ tình cảm sâu sắc nhất; sâu sắc (lòng tin... ).

Bạn đang xem: Intimate là gì

Danh từSửa đổi

intimate /ˈɪn.tə.ˌmeɪt/

Người thân, fan tâm phúc.Người rất thân thuộc với (cái gì, địa điểm nào... ).

Ngoại rượu cồn từSửa đổi

intimate ngoại động từ /ˈɪn.tə.ˌmeɪt/

Báo mang đến biết, mang lại biết.Gợi đến biết, gợi ý.Chia cồn từSửa đổi

intimate

Dạng không chỉ có ngôiĐộng từ nguyên mẫuto intimatePhân từ hiện nay tạiintimatingPhân từ quá khứintimatedDạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiintimateintimate hoặc intimatest¹intimates hoặc intimateth¹intimateintimateintimateQuá khứintimatedintimated hoặc intimatedst¹intimatedintimatedintimatedintimatedTương laiwill/shall²intimatewill/shallintimate hoặc wilt/shalt¹intimatewill/shallintimatewill/shallintimatewill/shallintimatewill/shallintimateLối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiintimateintimate hoặc intimatest¹intimateintimateintimateintimateQuá khứintimatedintimatedintimatedintimatedintimatedintimatedTương laiweretointimate hoặc shouldintimateweretointimate hoặc shouldintimateweretointimate hoặc shouldintimateweretointimate hoặc shouldintimateweretointimate hoặc shouldintimateweretointimate hoặc shouldintimateLối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại—intimate—let’s intimateintimate—Cách phân chia động từ bỏ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để dấn mạnh. Ngày xưa, sinh sống ngôi vật dụng nhất, thường xuyên nói shall và chỉ nói will để dìm mạnh.

Tham khảoSửa đổi

Hồ Ngọc Đức, dự án công trình Từ điển giờ Việt miễn giá thành (chi tiết)

Nghĩa của tự intimate

trong từ bỏ điển giờ đồng hồ Anh

adjective

1closely acquainted; familiar, close.

intimate friends

synonyms: close bosom dear cherished faithful devoted fast firm familiar chummy

2private and personal.

going into intimate details of his sexual encounters


synonyms: personal private confidential secret innermost inner inward deep deepest unspoken undisclosed

3(of knowledge) detailed; thorough.

an intimate knowledge of the software

synonyms: detailed thorough exhaustive deep in-depth profound direct personal immediate firsthand up-close-and-personal

verb

1imply or hint.

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 9 Bài 9 - Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 9

he had already intimated that he might not be able to lớn continue

noun

1a very close friend.


his circle of intimates

synonyms: close friendbest friend bosom friend confidant confidante chum pal crony buddy bosom buddy bud gal palBFF mate

adjective

close bosom dear cherished faithful devoted fast firm familiar chummy

friendly warm welcoming hospitable relaxed informal cozy comfortable snug comfy

personal private confidential secret innermost inner inward deep deepest unspoken undisclosed

detailed thorough exhaustive deep in-depth profound direct personal immediate firsthand up-close-and-personal

sexual carnal romantic amorous amatory

versed knowledgeable

informal cozy

inner internal

familiar

sexual

verb


announce imply suggest adumbrate

announce state proclaim declare make knownmake public publicize disclose reveal divulge phối forth

imply suggest hint at insinuate indicate signal allude khổng lồ refer to lớn convey get at drive at

suggest

adumbrate insinuate

noun

close friend confidant

close friendbest friend bosom friend confidant confidante chum pal crony buddy bosom buddy bud gal palBFF mate