*

*

Bài 16 - 17. Định luật pháp Jun - Len-xơ. Bài bác tập áp dụng định công cụ Jun - Len-xơ

Câu 1 trang 42 SBT thiết bị Lí 9 

Định nguyên tắc jun – len – xơ cho thấy thêm điện năng chuyển đổi thành.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 16-17

A. Cơ năng

B. Năng lượng ánh sáng

C. Hóa năng

D. Nhiệt độ năng

Lời giải:

Chọn D. Định nguyên lý jun – len – xơ cho biết điện năng biến hóa thành nhiệt năng.

Câu 2 trang 42 SBT trang bị Lí 9 

Câu phát biểu nào tiếp sau đây không đúng ?

Nhiệt lượng lan ra ngơi nghỉ dây dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận với cường độ cái điện với năng lượng điện trở của dây dẫn cùng với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua

B. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở dây dẫn với với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua

C. Tỉ trọng thuận với bình phương hiệu điện nắm giữa nhì đầu dây dẫn, với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua cùng tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn

D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ mẫu điện cùng với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua

Lời giải:

Chọn A. Phân phát biểu sai : sức nóng lượng tỏa ra ở dây dẫn khi gồm dòng điện chạy qua tỉ trọng thuận với cường độ mẫu điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn với với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua

Nhiệt lượng lan ra sinh sống dây dẫn khi bao gồm dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận cùng với bình phương cường độ loại điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

Hệ thức: Q = I2.R.t (trong đó: I là cường độ mẫu điện (A), R là năng lượng điện trở dây dẫn (Q), t là thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua (s), Q là nhiệt ìượng lan ra (J)).

Mặt khác:

*

Câu 3 trang 42 SBT đồ vật Lí 9 

Cho hai năng lượng điện trở R1 và R2. Hãy minh chứng rằng:

Khi cho mẫu điện chạy qua đoạn mạch bao gồm R1 và R2 mắc thông liền thì nhiệt độ lượng lan ra sinh hoạt mỗi năng lượng điện trở này tỉ lệ thuận với các điện trở đó: 

*

Khi cho chiếc điện chạy qua đoạn mạch tất cả R1 và R2 mắc tuy nhiên song thì nhiệt lượng lan ra sinh hoạt mỗi điện trở này tỉ lệ nghịch với những điện trở đó: 

*

Lời giải:

a) bởi R1và R2mắc thông suốt nên chúng có cùng cường độ mẫu điện chạy qua. Hotline nhiệt lượng lan ra ở các điện trở này khớp ứng là Q1 và Q2.

Ta có: 

*

vì I1 = I2 (R1 nối tiếp cùng với R2) cùng t1 = t2 suy ra 

*
.

b) bởi R1và R2mắc tuy nhiên song cùng với nhau phải hiệu điện ráng U thân hai đầu của chúng là như nhau.

Ta có: 

*

 vì U1 = U2 (R1 song song với R2 )và t1 = t2

Suy ra 

*

Câu 4 trang 42 SBT thiết bị Lí 9 

Một đoạn mạch gồm hai dây dẫn mắc nối tiếp, một dây bằng nikêlin dài 1m gồm tiết diện 1mm2 và dây kia bằng sắt lâu năm 2m bao gồm tiết diện 0,5mm2 Khi cho cái điện chạy qua đoạn mạch này trong thuộc nột thời gian thì dây làm sao tỏa ra các nhiệt lượng hơn.? vì chưng sao? Biết điện trở suất của Nikêlin là 0,40.10-6Ωm cùng điện trở suất của fe là 12,0.-8Ωm.

Tóm tắt:

Dây 1: S1 = 1mm2 = 1.10-6m2; l1 = 1m; ρ1 = 0,40.10-6Ω.m

Dây 2: S2 = 0,5mm2 = 0,5.10-6m2; l2 = 2m; ρ2 = 12.10-8Ω.m

Hai dây nối tiếp; so sánh Q1 và Q2?

Lời giải:

Điện trở của dây nikelin là:

*

Điện trở của dây fe là:

*

Vì nhì dây dẫn mắc tiếp liền với nhau nên bao gồm I1 = I2 = I

và R2 > R1 nên ta bao gồm Q2 > Q1. Vậy dây fe tỏa ra những nhiệt lượng hơn.

Câu 5 trang 42 SBT đồ Lí 9 

Một dây dẫn gồm điện trở 176Ω được mắc vào hiệu điện vậy 220V. Tính nhiệt độ lượng vì chưng dây tỏa ra trong khoảng 30 phút theo đơn vị chức năng jun và đơn vị chức năng calo.

Lời giải:

Nhiệt lượng vày dây tỏa trong khoảng 30 phút là:

Q =(U2 t) / R =(2202.30.60) / 176 = 495000J = 118800cal.

Câu 6 trang 43 SBT vật dụng Lí 9 

Một bếp điện được thực hiện với hiệu điện nỗ lực 220V thì loại điện chạy qua nhà bếp có cường độ 3A. Dùng bếp này thì đung nóng được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 20oC trong thời hạn 20 phút. Tính công suất của phòng bếp điện, biết nhiệt dung riêng biệt của nước là c = 4200J/Kg.K

Tóm tắt:

U = 220V; I = 3A; V = 2 lít nước ↔ m = 2kg;

T0 = 20oC; t = đôi mươi phút = 1200s; c = 4200J/kg.K, nước sôi T = 100oC;

Hiệu suất H = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng mà phòng bếp tỏa ra trong 20 phút là:

Qtp = U.I.t = 220.3.20.60 = 792000J

Nhiệt lượng cần cung ứng để đung nóng lượng nước này là:

Qi = m.c.(T - T0) = 2.4200.(100 – 20) = 672000J.

Hiệu suất của phòng bếp là:

H = Qi / Qtp = 672000 / 792000.100 = 84,8%.

Câu 7 trang 43 SBT đồ vật Lí 9 

Đặt một hiệu điện gắng U vào nhị đầu của một điện trở R thì cường độ chiếc điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không đề nghị là phương pháp tính sức nóng lượng tỏa ra bên trên dây dẫn trong thời gian t?

A. Q = Ut / I

B. Q = UIt

C. Q = Ut2/ R

D. Q = I2Rt

Lời giải:

Chọn A. Q = Ut / I

Câu 8 trang 43 SBT trang bị Lí 9 

Mắc dây dẫn vào một hiệu điện cố kỉnh không đổi. Trong cùng nột thời gian thì sức nóng lượng tỏa ra trên dây dẫn dựa vào như vậy nào vào năng lượng điện trở dây dẫn?

A. Tăng gấp nhiều lúc điện trở ủa dây dẫn tạo thêm gấp đôi

B. Tăng gấp đôi lúc điện trở dây dẫn giảm đi một nửa

C. Tăng gấp tư khi năng lượng điện trở dây dẫn giảm đi một nửa

D. Giảm xuống một nửa khi năng lượng điện trở dây dẫn tăng thêm gấp bốn

Lời giải:

Chọn B. Bởi nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn: 

*

nên khi giảm điện trở đi một phần hai thì nhiệt độ lượng Q tăng vội vàng đôi.

Câu 9 trang 43 SBT vật Lí 9 

Nếu đồng thời sút điện trở dây dẫn, cường độ mẫu điện và thời hạn dòng năng lượng điện và thời hạn dòng năng lượng điện qua dây dẫn đi một phần hai thì sức nóng lượng lan ra trên dây sẽ biến đổi như núm nào?

A. Giảm xuống 2 lần

B. Giảm xuống đi 4 lần

C. Giảm đi 8 lần

D. Giảm xuống 16 lần

Lời giải:

Chọn D. Vì:

Công thức tính nhiệt độ lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời hạn t là:

Q = I2.R.t

Khi R’ = R/2; I’ = I/2; t’ = t/2 thì:

*

Chọn D. Nếu đồng thời bớt điện trở dây dẫn, cường độ dòng điện và thời hạn dòng điện và thời hạn dòng điện qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt độ lượng tỏa ra trên dây sẽ giảm xuống 16 lần

Câu 10 trang 43 SBT đồ dùng Lí 9 

Dòng điện có cường độ 2mA chạy sang một điện trở 3kΩ trong thời gian 10 phút thì sức nóng lượng tỏa ra ở năng lượng điện trở này còn có giá trị bên dưới đây?

A. Q = 7,2J

B. Q = 60J

C. Q = 120J

D. Q = 3600J

Tóm tắt:

I = 2mA = 2.10-3A; R = 3kΩ = 3000Ω; t = 10 phút = 600s; Q = ?

Lời giải:

Chọn A. Q = 7,2J

Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở này còn có giá trị:

Q = I2. R.t = (2.10-3)2. 3000.600 = 7,2J

Câu 11 trang 43 SBT vật Lí 9

Thời gian đung sôi 1,5 lít nước của một ấm điện là 10 phút. Hiệu điện rứa giữa nhị đầu dây nung của ấm là 220V. Tính năng lượng điện trở của dây nung này, biết rằng nếu kể cả nhiệt lượng hao giá thành để đung sôi 1 lít nước đề xuất nhiệt lượng là 420000J?

Tóm tắt:

V = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; U = 220V; t = 10 phút = 600s

V0 = 1 lít ↔ m0 = 1kg; Q0 = 420000J; R = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần thiết để hâm sôi 1 lít nước là: Q0 = m0.c.Δto

Nhiệt lượng cần thiết để đung nóng 1,5 lít nước là:

Q = m.c.Δto = 1,5m0.c. Δto = 1,5.Q0 = 630000 (J) (vì m = 1,5kg = 1,5.m0)

Mặt khác: 

*

→ Điện trở của dây nung: 

*

Câu 12 trang 44 SBT thứ Lí 9 

Khi mắc một bàn là vào hiệu điện cố gắng 110V thì loại điện chạy qua nó nó gồm cường độ 5A. Bàn là này được sử dụng trung bình 15 phút mỗ ngày

a) Tính hiệu suất tiêu thụ của bàn là này theo đơn vị W

b) Tính năng lượng điện năng mà bàn là này tiêu tốn trong 30 ngày tính theo đơn vị kW.h

c) Tính nhiệt lượng bàn là lan ra trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kJ, nhận định rằng điện năng mà lại bàn là này tiêu hao được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng

Tóm tắt:

U = 110V; I = 5A; t0 = 15 phút = 0,25h = 900s; t = 30.0,25 = 7,5h = 27000s

a) p = ?W;

b) A = ? kW.h

c) Q = ? kJ

Lời giải:

a) công suất tiêu thụ của bàn là: p. = U.I = 110.5 = 550W = 0,55kW

b) Điện năng nhưng mà bàn là tiêu hao trong 30 ngày:

A = P.t = 0,55kW.7,5h = 4,125 kW.h

c) sức nóng lượng lan ra của bàn là:

Q = 4,125 kW.h = 4,125.1000.3600 = 14850000(J) = 14850 kJ

Câu 13 trang 44 SBT đồ Lí 9 

Một bình rét lạnh có ghi 220V – 1100W được thực hiện với hiệu điện cố 220V

a) Tính cường độ chiếc điện chạy qua bình khi đó

b) Tính thời hạn để bình hâm sôi 10 lít nước từ nhiệt độ 20oC, biết sức nóng dung riêng rẽ của nước là 4200J/kg.K và nhiệt lượng bị hao phí tổn là khôn xiết nhỏ

c) Tính chi phí điện cần trả cho việc sử dụng bình như bên trên trong 30 ngày , biết rằng thời hạn sử dụng trung bình từng ngày là 1 giờ, và tầm giá điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

Uđm = 220V; Pđm = 1100W; U = 220V

a) I = ?;

b) V = 10 lít ↔ m = 10kg; T1= 20oC, nước sôi T2= 100oC; c = 4200J/kg.K; t = ?

c) t0= 1h; t’ = 1.30 = 30h; 1000đ/kW.h; chi phí = ?đồng

Lời giải:

a) vày Uđm= U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của bình nóng rét bằng năng suất định mức: p = Pđm= 1100W

Cường độ mẫu điện qua bình:

P = I.U ⇒ I = P/U = 1100/220 = 5A

b) nhiệt độ lượng cần thiết để hâm sôi 10 lít nước từ 20oC là:

Q = m.c.(T2 – T1) = 10.4200.(100oC – 20oC) = 3,36.106 J

Vì sức nóng lượng bị hao phí tổn là rất nhỏ dại nên Q = A = P.t

→ thời gian đun sôi 10 lít nước:

*

 ≈ 50 phút 55 giây.

c) Điện năng tiêu thụ của bình trong một mon là:

A = P.t’ = 1,1kW.30h = 33kW.h

Tiền phải trả: T = 33.1000 = 33000 đồng.

Câu 14 trang 44 SBT thiết bị Lí 9 

Trong mùa đông, một lò sưởi gồm ghi 220V – 880W được thực hiện với hiệu điện thay 220V vào 4 giờ mỗi ngày.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 3: Hàm Số Bậc 2 Lớp 10 Nâng Cao )

a) Tính năng lượng điện trở của dây nung lò sưởi và cường độ chiếc điện chạy qua nó khi đó

b) Tính nhiệt lượng mà lò sưởi này toả ra trong từng ngày theo đơn vị chức năng kJ.

c) Tính chi phí điện nên trả cho việc dùng lò sưởi như trên trong veo mùa đông, tổng số là 30 ngày. Cho rằng giá tiền điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

ULđm = 220V; PLđm = 880W = 0,88kW; U = 220V; t0 = 4h = 4.3600 = 14400s

a) R = ?; I = ?

b) Q0= ?kJ

c) t = 4.30 = 120h; 1000đ/kW.h; chi phí = ?đồng

Lời giải:

a) bởi ULđm= U = 220V nên năng suất tiêu thụ của lò sưởi bằng công suất định mức: p = PLđm= 880W