a) Tính năng lượng điện trở tương tự Rtđcủa đoạn mạch AB lúc R1mắc nối tiếp với R2. Rtđlớn hơn hay bé dại hơn mỗi điện phát triển thành phần?

b) nếu mắc R1song song với R2thì điện trở tương con đường R"tđcủa đoạn mạch lúc ấy là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện phát triển thành phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1mắc thông liền với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = 20 + đôi mươi = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 6

Vậy Rtđ lớn hơn, mỗi điện đổi thay phần.

b) khi R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ rộng mỗi điện đổi mới phần.

c) Tỉ số thân Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT đồ vật Lí 9 

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai giải pháp vào nhì điểm M, N vào sơ đồ vật hình 6.1 SBT, trong những số ấy hiệu điện cố kỉnh U = 6V. Trong cách mắc đồ vật nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong giải pháp mắc sản phẩm công nghệ hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai giải pháp mắc nào? Vẽ sơ thứ từng phương pháp mắc.

b) Tính điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong phương pháp mắc 1, điện trở tương đương là:

*

Trong biện pháp mắc 2, điện trở tương tự là:

*

Ta nhận thấy Rtđ1 > Rtđ2 nên bí quyết mắc 1 là cách mắc tất cả hai điện trở ghép nối tiếp, phương pháp 2 tất cả hai năng lượng điện trở ghép song song

Sơ đồ giải pháp mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ phương pháp mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc nối liền với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) với (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhị ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT thiết bị Lí 9 

Hai đèn điện giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện nỗ lực đặt vào nhị đầu từng đèn là 6V và dòng điện chạy qua từng đèn khi tất cả cường độ là 0,5A (cường độ dòng điện định mức)

Mắc nối liền hai bóng đèn này vào hiệu điện cụ 6V. Tính cường độ loại điện chạy qua đèn khi đó. Nhì đèn tất cả sáng thông thường không? vày sao? cho rằng điện trở của mỗi bóng đèn trong ngôi trường hợp này còn có giá trị như trong khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, nhị đèn sáng như thế nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc tiếp nối thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ dòng điện qua từng đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng sủa yếu hơn mức thông thường vì cường độ loại điện chạy qua đèn nhỏ hơn cực hiếm định mức.

Câu 4 trang 16 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Hai trơn đèn bao gồm cùng hiệu điện cố định nút 110V; cường độ dòng điện định mức của nhẵn đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn điện thứ hai là 0,36A. Có thể mắc thông liền hai bóng đèn trong trường vừa lòng này vào hiệu điện gắng 220V được không? vày sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc nối liền hai đèn vào U = 220 V có được không? do sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ dòng điện thực tiễn chạy qua hai bóng đèn là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh với cường độ mẫu điện định mức của mỗi bóng đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì rất có thể sẽ cháy đề nghị không mắc thông suốt hai đèn điện này được.

Câu 5 trang 16 SBT vật dụng Lí 9 

Ba điện trở cùng giá trị R = 30Ω.

a) tất cả mấy phương pháp mắc cả tía điện trở này thành một mạch điện ? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

b) Tính năng lượng điện trở tương đương của mỗi mạch trên

Lời giải:

a) tất cả 4 phương pháp mắc sau:

*

b) Điện trở tương tự của từng mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT vật dụng Lí 9 

Cho mạch điện AB tất cả sơ vật dụng như hình 6.2 trong các số ấy điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương tự của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do điện trở R2 nối tiếp với điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương tự của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT đồ vật Lí 9 

Các năng lượng điện trở R là hệt nhau trong những đoạn mạch có sơ vật trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch như thế nào là nhỏ tuổi nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy bí quyết mắc D tất cả điện trở tương đương nhỏ nhất.

Câu 8 trang 17 SBT thứ Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB có sơ đồ gia dụng như trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong đó các điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi năng lượng điện trở R_x có mức giá trị nào dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương tự của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc song song với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT vật Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu đựng được loại điện tất cả cường độ lớn nhất tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A cùng I3 = 3A. Hỏi rất có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất là từng nào vào nhị đầu đoạn mạch gồm ba điện trở này tiếp nối với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do ba điện trở này mắc thông suốt nên ta có I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều kiện cường độ lớn nhất được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá trị nhỏ dại nhất, nếu lấy cực hiếm khác lớn hơn thế thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu năng lượng điện thế phệ nhất có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT vật dụng Lí 9

Khi mắc nối liền hai năng lượng điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thay 1,2V thì mẫu điện chạy qua chúng bao gồm cường độ I = 0,12A

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp này

b) trường hợp mắc tuy nhiên song hai điện trở nói trên vào trong 1 hiệu điện nắm thì loại điện chạy qua năng lượng điện trở R1có cường độ I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của loại điện chạy qua điện trở R2. Hãy tính điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song song R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch:

*

b) bởi vì R1 mắc tuy nhiên song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT thứ Lí 9 

Cho tía điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω với R3 = 18Ω. Dùng ba điện trở này mắc thành đoạn mạch tuy vậy song bao gồm hai mạch rẽ, trong số đó có một mạch rẽ gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của các đoạn mạch theo yêu mong đã nêu bên trên đây

b) Tính điện trở tương đương của từng đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω với R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong mỗi sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương tự của từng đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT vật dụng Lí 9 

Cho mạch điện tất cả sơ vật như hình 6.5, trong các số ấy điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; chiếc điện trải qua R3 có cường độ là I3 = 0,3A

*

a) Tính các cường độ cái điện I1, I2tương ứng đi qua các điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện núm U thân hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ cái điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Sbt Bài 9, Bài 9: Sự Phụ Thuộc Điện Trở Vào Vật Liệu

Cường độ chiếc điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm làm việc nhánh chính, R2 và R3 nằm ở nhì nhánh rẽ)

b) Hiệu điện vậy giữa nhì đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong đó U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT trang bị Lí 9 

Hãy chứng minh rằng điện trở tương đương Rtđ của một đoạn mạch song song chẳng hạn gồm 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 mắc tuy vậy song cùng với nhau, thì nhỏ hơn mỗi điện vươn lên là phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT vật dụng Lí 9 

Cho mạch điện có sơ đồ dùng như hình 6.6, trong số đó các năng lượng điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; chiếc điện trải qua R1 có độ mạnh là I1 = 0,4A

*

a) Tính các cường độ loại điện bên trên I2, I3tương ứng đi qua những điện trở R2 và R3