Hai năng lượng điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc thông suốt với nhau vào nhị điểm A và B.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 9 bài 4

a) Vẽ sơ vật dụng mạch điện trên

b) mang lại R1= 5Ω, R2= 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện chũm của đoạn mạch AB theo nhị cách.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ đồ dùng mạch điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu điện vắt theo nhị cách:

Cách 1: vì chưng R1 và R2 ghép tiếp liền nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện thay của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Câu 2 trang 9 SBT đồ dùng Lí 9

Một năng lượng điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện chũm 12V

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở đó

b) ao ước kiểm tra hiệu quả tính trên, ta hoàn toàn có thể dùng ampe kế để đo. Mong muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ mẫu điện đang tính được nên có điều kiện gì so với ampe kế? bởi sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều khiếu nại của ampe kế để I ko đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ mẫu điện chạy qua điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Call Ra là năng lượng điện trở của ampe kế. Khi đó cường độ chiếc điện chạy qua điện trở được tính bằng cách làm sau: 

*

Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ dòng điện đang tính được (tức là cường độ mẫu điện chạy qua điện trở không ráng đổi) thì ampe kế phải bao gồm điện trở rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch, lúc đó điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến năng lượng điện trở của đoạn mạch. Loại điện chạy qua ampe kế đó là cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

Câu 3 trang 9 SBT vật Lí 9

Cho mạch điện bao gồm sơ vật dụng như hình 4.1 SBT, trong đó điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

*

a) Tính số chỉ của vôn kế với ampe kế.

b) chỉ cách hai năng lượng điện trở bên trên đây, nêu hai phương pháp làm bức tốc độ loại điện vào mạch lên vội 3 lần (Có thể biến hóa UAB).

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế và Ampe kế?

b) Nêu 2 phương pháp để làm đến I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là : Rtđ= R1+ R2 = 10 + đôi mươi = 30 Ω

Cường độ cái điện qua mạch là: 

*

Hiệu điện núm giữa hai đầu năng lượng điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Ta có: 

*

 Do đó để I tăng lên gấp 3 lần thì ta tiến hành 2 phương pháp sau:

Cách 1: giữ nguyên hai điện trở mắc tiếp nối nhưng tăng hiệu điện rứa của đoạn mạch lên gấp 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: sút điện trở tương tự của toàn mạch đi 3 lần bằng phương pháp chỉ mắc năng lượng điện trở R1 =10Ω nghỉ ngơi trong mạch, duy trì hiệu điện rứa như ban đầu.

Khi đó R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Câu 4 trang 9 SBT trang bị Lí 9

Cho mạch điện gồm sơ thứ như hình 4.2 SBT, trong số đó có năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V

*

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe kế IA?

b) UAB= ?

Lời giải:

a. Do R1 và R2 ghép thông liền nên I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe kế là:

*

b. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ= R1+ R2 = 5 + 15 = 20 Ω

Hiệu điện chũm giữa nhị đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.Rtđ = 0,2.20 = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Câu 5 trang 10 SBT vật dụng Lí 9

Ba điện trở có những giá trị là 10 Ω, trăng tròn Ω, 30 Ω. Hoàn toàn có thể mắc năng lượng điện trở này như thê nào vào mạch có hiệu điện cầm 12V đế mẫu điện trong mạch gồm cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: bí quyết mắc?

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch có hiệu điện vậy U = 12 V cùng cường độ chiếc điện I = 0,4 A là: 

*

Có hai cách mắc những điện trở đó vào mạch:

+ Cách đầu tiên là chỉ mắc điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

*

+ bí quyết thứ nhì là mắc hai năng lượng điện trở R1 = 10 Ω cùng R2 = đôi mươi Ω nối liền nhau trong khúc mạch.

*

Câu 6 trang 10 SBT vật dụng Lí 9

Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu được cái điện tất cả cường độ tối đa là 2A cùng R2 = 40Ω chịu đựng được mẫu điện bao gồm cường độ về tối đa 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào nhị đầu đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Lời giải:

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc thông suốt thì dòng điện chạy qua hai điện trở tất cả cùng cường độ.

Do kia đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ dòng điện buổi tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 20 + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện gắng tôi đa là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

Câu 7 trang 10 SBT thiết bị Lí 9

Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc tiếp liền nhau vào hiệu điện nắm 12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện thay giữa nhì đầu mỗi điện trở

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V

a) Rtđ= ?;

b) U1= ?; U2= ?; U3 = ?

Lời giải:

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì bố điện trở ghép tiếp liền nên I1= I2= I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu điện vắt giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

Câu 8 trang 10 SBT đồ dùng Lí 9

Đặt hiệu điện núm U = 12V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R1 = 40Ω cùng R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ chiếc điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Tóm tắt:

R1 = 40Ω; R2 = 80Ω; U = 12 V; I = ?

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40 + 80 = 120 Ω

Cường độ mẫu điện chạy qua mạch này là:

*

Câu 9 trang 10 SBT vật dụng Lí 9

Một đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện vậy giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện rứa giữa nhì đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Tóm tắt:

R2 = 1,5R1; U1 = 3 V; U = ?

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Vì hai năng lượng điện trở mắc tiếp liền với nhau đề xuất ta có:

*

⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

Hiệu điện nắm giữa hai đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Câu 10 trang 10 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Phát biểu nào sau đây không đúng so với đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ mẫu điện là như nhau tại đều vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch

C. Hiệu điện rứa giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện vắt giữa nhì đầu mỗi điện trở mắc trong mạch

D. Hiệu điện vậy giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở mắc vào mạch tỉ lệ thành phần thuận với điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu đoạn mạch bởi hiệu điện nạm giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch bởi vì trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp thì hiệu điện vắt giữa hai đầu đoạn mạch bởi tổng những hiệu điện gắng giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch

Câu 11 trang 11 SBT thứ Lí 9

Đoạn mạch gồm các điện trở mắc tiếp liền là đoạn mạch ko có điểm lưu ý nào bên dưới đây?

A. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của nhiều điện trở

B. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của hai năng lượng điện trở

C. Dòng điện chạy qua những điện trở của đoạn mạch bao gồm cùng cường độ

D. Đoạn mạch tất cả những năng lượng điện trở mắc thường xuyên với nhau và không tồn tại mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn A. Đoạn mạch gồm có điểm nối chung của khá nhiều điện trở.

Vì đoạn mạch gồm các điện trở mắc thông liền là đoạn mạch bao hàm điểm nối chỉ của hai điện trở. Nếu tất cả điểm nối chung của khá nhiều điện trở thì sẽ có khá nhiều nhành rẻ, không tương xứng với đoạn mạch nối tiếp.

Câu 12 trang 11 SBT thiết bị Lí 9 

Đặt một hiệu điện cố UAB vào nhì đầu đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thay giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức như thế nào sau đây là không đúng?

A. RAB= R1+ R2

B. IAB= I1= I2

C. U1/U2= R2/R1

D. UAB= U1+ U2

Lời giải:

Chọn C bởi hiệu điện chũm giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Câu 13 trang 11 SBT thiết bị Lí 9 

*

Đặt một hiệu điện cố U vào nhị đầu một đoạn mạch tất cả sơ đồ như trên hình 4.3, trong những số ấy các năng lượng điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng lớn hơn hay bé dại hơn bao nhiêu lần so với khi công tắc nguồn K mở?

A, nhỏ tuổi hơn 2 lần

B. Lớn hơn 2 lần

C. Nhỏ dại hơn 3 lần

D. To hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. To hơn ba lần.

Khi công tắc K mở mạch gồm R1 nt R2 nt ampe kế đề nghị điện trở tương tự của mạch là R = R1 + R2 = 9 buộc phải số chỉ của ampe kế là:

*

Khi công tắc K đóng góp thì R2 bị đấu tắt, mạch chỉ từ (R1 nt Ampe kế) buộc phải điện trở tương đương của mạch là R = R1 = 3 phải số chỉ của ampe kế là: I2 = U/R1 = U/3

Ta có: 

*

nên số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng lớn hơn 3 lần đối với khi công tắc nguồn K mở.

Câu 14 trang 11 SBT đồ vật Lí 9 

Đặt một hiệu điện cầm cố U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm bố điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở của đoạn mạch bên trên đây

b) trong những ba năng lượng điện trở đang cho, hiệu điện thay giữa nhị dầu điện trở nào là lớn nhất? vày sao? Tính trị số của hiệu năng lượng điện thế lớn nhất này

Tóm tắt:

R1 = 3Ω; R2 = 5Ω; R3 = 7 Ω; U = 6 V

a) I1= ?; I2= ?; I3 = ?b) Umax= ?

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ= R1+ R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do ba điện trở mắc thông liền nên cường độ chiếc điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở là như nhau: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là U3= I.R3= 0,4 × 7 = 2,8V vày I ko đổi phải nếu R mập ⇒ U lớn.

Đáp số: a) I1 = I2 = I3 = I = 0,4A

b) Umax= U3= 2,8 V

Câu 15 trang 12 SBT vật dụng Lí 9 

Đặt một hiệu điện núm U vào hai đầu đoạn mạch gồm sơ thứ như trên hình 4.4 trong những số ấy điện trở R1 = 4Ω , R2 = 5Ω.

*

a) cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở cùng khi K đóng hơn nhát nhau 3 lần. Tính năng lượng điện trở R3

b) cho biết thêm U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; U = 6 V

a) R3= ?Ωb) U = 5,4 V; Im= ?

Lời giải:

a) lúc K mở: mạch gồm R1, R2và R3 ghép tiếp liền nhau

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + R3 = 9 + R3

Cường độ dòng điện qua 3 năng lượng điện trở là đồng nhất nên số chỉ của ampe từ bây giờ là:

*

Khi K đóng, điện trở R3 bị nối tắt bắt buộc mạch chỉ còn hai năng lượng điện trở R1, R2 ghép nối tiếp.

Xem thêm: Bài Tập Đường Thẳng Song Song Với Mặt Phẳng, Chứng Minh Đường Thẳng Song Song Với Mặt Phẳng

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch lúc K đóng là:

Rtđđ = R1 + R2 = 4 + 5 = 9 Ω

Số chỉ của ampe hôm nay là:

*

Từ (1) và (2) ta thấy Iđ > Im, đề nghị theo đề bài bác ta có: Iđ = 3Im (3)

Từ (1), (2) với (3) ta có:

*

b) U = 5,4 V với khi K mở:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + 18 = 27Ω

Số chỉ của ampe lúc này là:

*

Đáp số: a) R3 = 18Ω; b) Im = 0,2 A

Câu 16 trang 12 SBT vật Lí 9 

Đặt một hiệu điện cố kỉnh U vào nhị đầu một đoạn mạch gồm sơ thiết bị như trên hình 4.5. Khi đóng công tắc nguồn K vào địa điểm 1 thì ampe kế có số chỉ I1 = I, khi chuyển công tắc này sang địa chỉ số 2 thì ampe kế bao gồm số chỉ với I2 = I/3, còn khi gửi K sang địa chỉ 3 thì ampe kế bao gồm số chỉ I3 = I/8. Cho thấy thêm R1 = 3Ω, hãy tính R2 và R3.

*

Tóm tắt:

I1 = I; I2 = I/3; I3 = I/8 ; R1 = 3Ω; R2 = ?; R3 = ?

Lời giải:

Khi K tại đoạn 1: mạch điện chỉ tất cả R1 nối tiếp với ampe kế. Thế nên số chỉ của ampe kế trong lúc này là: 

*
(1)

Khi K ở phần số 2: mạch điện gồm R2 nối tiếp R1 và nối liền với ampe kế. Thế nên số chỉ của ampe kế kho đó là: 

*
(2)

Khi K ở trong phần số 3: mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 ghép tiếp liền và thông suốt với ampe kế. Do vậy số chỉ của ampe kế khi này là: