Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

exemption
*

exemption /ig"zempʃn/ danh từ sự miễn (thuế...)
sự miễn (thuế)sự miễn (thuế...)VAT exemptionsự miễn thuế giá trị gia tăngannual exemptionmiễn trừ mặt hàng nămbasic exemptionmức miễn thuế cơ bảnduty exemptionsự miễn thuếexemption certificategiấy triệu chứng miễn thuếexemption clauseđiều khoản miễn cứuexemption clauseđiều khoản miễn nộpexemption clauseđiều khoản miễn trách nhiệmexemption from VATsự miễn thuế trị giá bán gia tăngexemption from custom dutysự miễn thuế quanexemption from dutysự miễn thuếexemption from income taxsự miễn thuế thu nhậpexemption from inspectionsự miễn kiểm nghiệmexemption limitgiới hạn miễn thuế thu nhậpexemption of debtsự miễn trừ nợexemption organizationtổ chức được miễn thuếexemption procedurescác giấy tờ thủ tục miễn giảmpersonal exemptionmức miễn thuế cá thể (của thuế thu nhập)tax exemptionmiễn thuếtax exemptionmức miễn thuếtax exemptionsự miễn thuếtax exemption. Xá thuếtax exemption certificategiấy hội chứng miễn thuếtax exemption on housing savingschế độ miễn thuế tiết kiệm chi phí ở nhàtax exemption systemchế độ miễn thuế

Thuật ngữ nghành nghề Bảo hiểm

EXEMPTION

Miễn thuế

Loại gia sản không được tính vào di sản và được miễn thuế vì được dùng làm kim cương tặng.

Bạn đang xem: Exemption là gì

Từ điển chăm ngành Môi trường

Exemption: A state (with primacy) may exempt a public water system from a requirement involving a Maximum Contaminant level (MCL), treatment technique, or both, if the system cannot comply due to lớn compelling economic or other factors, or because the system was in operation before the requirement or MCL was instituted; and the exemption will not create a public health risk. (See: variance.)

Sự miễn trừ: Trạng thái rất có thể miễn một hệ thống cung cấp nước chỗ đông người khỏi các qui định tương quan đến mức độc hại tối đa (MCL), công nghệ xử lý hay cả hai, ví như như hệ thống này cấp thiết tuân theo do các yếu tố kinh tế tài chính hay nguyên tố khác, tuyệt do hệ thống đã hoạt động trước khi các yêu mong hay bề ngoài MCL được lập nên; và việc miễn trừ vẫn không tạo ra rủi ro mang lại sức khoẻ cộng đồng. (Xem: sự linh động.)


*

*

*

exemption

Từ điển Collocation

exemption noun

ADJ. complete, full, total | blanket The bill gives sensitive police files a blanket exemption. | partial | temporary | special | tax

VERB + EXEMPTION be entitled to, be subject to, enjoy, qualify for These goods are subject to lớn exemption from tax. They enjoyed exemption from customs duties on goods to lớn be used by themselves. | apply for, claim, seek | gain, get, obtain | give (sb), grant (sb) | refuse | waive (law)

EXEMPTION + VERB apply (to sb/sth), cover sb/sth, relate lớn sb/sth The exemption which applies khổng lồ home-buyers.

EXEMPTION + NOUN clause

PREP. ~ for There are parking restrictions in the đô thị centre with exemptions for disabled drivers. | ~ from You may be able to lớn apply for exemption from local taxes. | ~ on tax exemptions on gifts to lớn spouses

Từ điển WordNet


n.

a deduction allowed khổng lồ a taxpayer because of his status (having certain dependents or being blind or being over 65 etc.)

additional exemptions are allowed for each dependent


Bloomberg Financial Glossary

豁免豁免Direct reductions from gross income allowed by the IRS.

Xem thêm: " Harmonious Là Gì ? Harmonious Tiếng Anh Là Gì

Investopedia Financial Terms


Exemption

A deduction allowed by law lớn reduce the amount of income that would otherwise be taxed. An exemption is based on a status or circumstance rather than economic standing.
Investopedia Says: