Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

company
*

Company (Econ) Công ty.

Bạn đang xem: Company là gì? đây là một thuật ngữ kinh tế tài chính

+ Thường để chỉ doanh nghiệp CỔ PHẦN, đấy là một thực thể pháp lý được ra đời để tiến hành các hoạt động công nghiệp, thương mại vốn được phân thành CỔ PHIẾU do những thành viên của người tiêu dùng nắm giữ.
company /"kʌmpəni/ danh từ
sự cùng đi; sự thuộc ở; sự có bầu gồm bạnI shall be glad of your company: tôi rất vui miệng có anh thuộc đi; tôi khôn xiết thích thuộc ở với anh khách, khách khứathey have company this evening: tối nay họ bao gồm khách bạn, bè bạnyou may know a many by the company he keeps: chỉ việc xem đồng đội nó anh cũng có thể biết nó là hạng bạn nào hội, công tya railway company: công ty đường sắt đoàn, toán, bọna company of players: đoàn diễn viêna theatrical company: đoàn kịch (hàng hải) toàn cục thuỷ thủ (trên tàu) (quân sự) đại độito bear (keep) somebody company cùng đi (cùng ở) với ai cho có bầu bao gồm bạncompany manners lối buôn bản giaocompany officer sĩ quan cấp uỷto get into bad company đánh bọn với những người dân xấuin company có fan đi cùng, có fan ở cùngin comapny with thuộc vớito keep company yêu thương nhauto keep bad comp đi lại đùa với những người xấuto weep for company khóc theo (vì chúng ta mình khóc) ngoại hễ từ (từ cổ,nghĩa cổ) đi theo nội đụng từ (+ with) làm bầu làm các bạn với; thuộc ở với; thuộc đi vớiđoànxí nghiệpLĩnh vực: toán và tinhãng công tyNational Broadcasting company (NBC)Công ty quảng bá quốc gia NBCcoal companycông ty thancompany carxe công tycompany earninglợi nhuận của công tycompany lawluật công tycompany logobiểu tượng của công tycompany networkmạng công tyconstruction companycông ty xây dựngdistribution companycông ty phân phốielectric companycông ty năng lượng điện lựcelectric power nguồn supply companycông ty năng lượng điện lựcelectric power nguồn supply companyhãng cung cấp điệnelectrical equipment manufacturing companycông ty sản xuất thiết bị điệnelectrical power construction and installation companycông ty xây dừng và lắp đặt điệnelectricity supply companyhãng hỗ trợ điệnenergy service companycông ty thương mại dịch vụ năng lượngfinancial companycông ty tài chínhgas transmission companycông ty di chuyển khí đốt o công ty, hội § distribution company : công ty phân phối § gas transmission company : doanh nghiệp vận chuyển khí đốt § holding company : công ty (góp) cổ phần § incorporated company : doanh nghiệp hợp thành; doanh nghiệp nặc danh (Mỹ) § integrated company : công ty liên hợp lớn (kinh doanh tất cả các khâu) § joint stock company : công ty góp cổ phần § limited company : doanh nghiệp hữu hạn, công ty có trách nhiệm hạn chế § mining company : doanh nghiệp mỏ § oil company : công ty dầu § oil well servicing company : công ty dịch vụ dầu § petroleum company : công ty dầu § refining company : doanh nghiệp lọc dầu § company maker : cứu cánh của doanh nghiệp § company man : đại diện doanh nghiệp § company representative : đại diện công ty
*

*

*

company

Từ điển Collocation

company noun

1 business organization

ADJ. big, large, major, medium-sized, small | start-up a major European company | associated, commercial, joint-stock, limited, private, public a public limited company | international, multi-national, national | trading an international trading company | bus, record, etc. a small insurance company

QUANT. group

VERB + COMPANY create, establish, form, found, mix up, start (up) | manage, operate, run | acquire, buy, take over | dissolve | work for She"s been working for the same company for 15 years. | join | leave, resign from

COMPANY + VERB make sth, produce sth The company produces cốt tông goods. | expand, grow | shrink | fail, go bankrupt, go bust, go into liquidation, go out of business, go khổng lồ the wall (informal), go under During the recession many small companies went out of business.

COMPANY + NOUN director, policy, profits | oto

PREP. in a/the ~ He has shares in several companies. | within a/the ~ the division of power nguồn within a company

PHRASES a director of a company > Special page at BUSINESS

2 group of actors/dancers, etc.

ADJ. large, small | touring | ballet, theatre, etc. a small touring theatre company More information about ORGANIZATION
ORGANIZATION: create, establish, form, found, set up, start ~
an association created khổng lồ promote local industry The company was founded in 1981.

dissolve ~ (often law) She sought a court order to lớn have the partnership dissolved.

run ~ He runs an accountancy firm.

manage ~ The executive committee manages the group on a day-to-day basis.

be/become a member of, join ~ She became a thành viên of the Society of Arts.

leave ~ The country plans to leave the organization.


3 being with sb else

ADJ. good, pleasant He"s very good company. | poor

VERB + COMPANY have It"s nice to lớn have a bit of company for a change. | keep sb I"ll stay and keep you company. | need, want | provide (sb with) A cát would provide her with some company. | seek | enjoy I always enjoy her company.

PREP. for ~ I took my mother with me for company. | in sb"s ~ He"s nervous in the company of his colleagues.

PHRASES have/request the pleasure of sb"s company (formal), like/prefer your own company (= to lượt thích being alone)

4 group of people together

ADJ. mixed (= men và women) | assembled He glanced round the assembled company.

VERB + COMPANY keep (= to lớn spend time with) John"s mother was worried about the company he kept.

PREP. in ~ Those children don"t know how khổng lồ behave in company. That"s not something khổng lồ say in mixed company.

PHRASES get into/keep bad company (= to lớn be friends with people that others disapprove of), present company excepted (= used after being rude or critical about sb to lớn say that the people you are talking to are not included in the criticism)

5 visitor or visitors

VERB + COMPANY expect, have We"re expecting company this afternoon.

Từ điển WordNet


n.

an institution created lớn conduct business

he only invests in large well-established companies

he started the company in his garage

small military unit; usually two or three platoonsa social gathering of guests or companions

the house was filled with company when I arrived

a unit of firefighters including their equipment

a hook-and-ladder company

v.

Xem thêm: Đường Cấp Phối Là Gì ? Cấp Phối Đất Đắp Nền Đường Cấp Phối Bê Tông


Bloomberg Financial Glossary

公司公司A proprietorship, partnership, corporation, or other size of enterprise that engages in business.

File Extension Dictionary

Chris Sawyer"s Locomotion Company Owner Face (Atari Interactive, Inc.)

English Synonym và Antonym Dictionary

companiessyn.: association business enterprise firm group guest