Giải bài 7: thay đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc nhì - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 20. Phần dưới vẫn hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài bác học. Biện pháp làm chi tiết, dễ hiểu, mong muốn các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG cùng HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1.b) Đọc kĩ câu chữ sau

Với nhị biểu thức A, B nhưng mà B$geq $ 0, ta tất cả tức là:$sqrtA^2.B=|A|sqrtB$Nếu A$geq $0 cùng B$geq $0 thì$sqrtA^2.B=AsqrtB$;Nếu A

Ví dụ: Đưa vượt số ra bên ngoài dấu căn:

a)$sqrt27x^2y^4$ cùng với x $geq $ 0 ; b) $sqrt125x^4y^2$ với y 0.

Bạn đang xem: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Trả lời:

a) Ta có:

$sqrt27x^2y^4$ = $sqrt3^2.3.x^2y^4$ = 3$sqrt3$x$y^2$

b) Ta có:

$sqrt125x^4y^2$ = $sqrt5^2.5.x^4y^2$ = 5$sqrt5$$x^2$y.

c) Ta có:

$sqrt13xy^2$ = y$sqrt13x$

d) Ta có:

$frac12yz$$sqrt4y^3z^2$ = $frac12yz$.2yz$sqrty$ = $sqrty$.

2. A) Đọc kĩ văn bản sau

Với A$geq $0 và B$geq $0 ta có$AsqrtB=sqrtA^2.B$;Với A

b) So sánh:

2$sqrt10$ và$sqrt41$ ; 2$sqrt3$ và$sqrt18$ ;

3$sqrt11$ và 2$sqrt23$ ; $frac54$$sqrt2$ và$frac23$$sqrt7$

Trả lời:

* Ta có: 2$sqrt10$ = $sqrt2^2$.$sqrt10$ =$sqrt2^2.10$ = $sqrt40$

Vì: $sqrt40$ $sqrt92$ buộc phải 3$sqrt11$ $sqrtfrac289$nên $frac54$$sqrt2$ > $frac23$$sqrt7$.

3. A) Đọc kĩ câu chữ sau

Khi biến đổi biểu thức cất căn thức bậc hai, người ta có thể sử dụng phép khử mẫu của biểu thức rước căn.

4. A) Đọc kĩ câu chữ sau

Với các biểu thức A, B nhưng A.B $geq $ 0 với B$ eq $ 0 ta có:$sqrtfracAB=fracsqrtA.BB$Với những biểu thức A, B nhưng B > 0 ta có:$fracAsqrtB=fracA.sqrtBB$Với các biểu thức A, B, C nhưng A $geq $ 0 và A $ eq $ B$^2$, ta có:$fracCsqrtApm B=fracC.(sqrtAmp B)A-B^2$Với các biểu thức A, B, C mà A $geq $ 0, B $geq $ 0 cùng A $ eq $ B ta có:$fracCsqrtApm sqrtB=fracC.(sqrtAmp sqrtB)A-B$

b) Khử mẫu của biểu thức lấy căn:

a)$sqrtfrac13540$ ;

b)$sqrtfrac2xy$ với x $geq $ 0, y > 0 ;

c)$sqrtfrac15x31y$ với x > 0, y > 0.

Trả lời:

a) Ta có:

$sqrtfrac13540$ =$fracsqrt13sqrt540$ = $fracsqrt13.sqrt540sqrt540.sqrt540$ = $frac6sqrt540540$.

b) Ta có:

$sqrtfrac2xy$ = $fracsqrt2xsqrty$ = $fracsqrt2x.sqrtysqrty.sqrty$ = $fracsqrt2xyy$.

c) Ta có:

$sqrtfrac15x31y$ = $fracsqrt15xsqrt31y$ = $fracsqrt15x.sqrt31ysqrt31y.sqrt31y$ = $fracsqrt465xy31y$.

c) Trục căn thức nghỉ ngơi mẫu:

a)$frac13sqrt2b$ cùng với b$geq $ 0 ;

b) $frac3bsqrtb - 1$ cùng với b$geq $ 0 vàb$ eq $ 1.

Trả lời:

a)$frac13sqrt2b$ = $frac13.sqrt2bsqrt2b.sqrt2b$ = $frac13sqrt2b2b$.

Xem thêm: Quyết Định Số Tiếng Anh Là Gì, Một Số Cụm Từ Với Quyết Định

b) $frac3bsqrtb - 1$ = $frac3b.sqrtb - 1sqrtb - 1.sqrtb - 1$ = $frac3bsqrtb - 1b -1$.