Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 1) potx
Bạn đang xem: Bài tập hàm số bậc hai lớp 10 nâng cao

... ĐOÀN HẢI QUÂN 1 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 1) Bài 1. Cho hàm số 2y ax (a là tham số thực khác 0). 1. Tìm a để đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm 1;2A ... nghịch biến của hàm số (2). 2. Tìm giá trị của m thì đồ thị hai hàm số đã cho cùng đi qua điểm 1;2S  . Với giá trị m tìm được, hãy xác định tọa độ giao điểm thứ hai của hai đồ thị đó. ... d tại hai điểm phân biệt M và N sao cho a) OMN là tam giác đều. b) Góc OMN là góc nhọn. Bài 73. Cho hai hàm số 294y mx m   (1) và 2 21 4y m x  (2); với m là tham số thực....
*

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 4) pot


... TRUNG ĐOÀN 4 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN HẢI QUÂN 1 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 4) Bài 1. Cho hàm số 22 3y x x   (P). 1. Xác định tọa độ đỉnh; trục đối ... thiên của hàm số và vẽ đồ thị (P). 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 2;1và giá trị tương ứng của x. 4. Tìm tập hợp các giá trị của x sao cho 0y. Bài 2. Cho hàm số 22y ... QUÂN 4 Bài 22. 1. Tìm hàm số bậc hai có đồ thị là parabol (P); biết rằng đường thẳng 9:4d y và (P) có duy nhất một điểm chung; đồng thời đồ thị hàm hằng 4ycắt (P) tại hai điểm...
*

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 5) pot


... QUÂN 1 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 5) Bài 1. Cho hàm số: 26y ax ax x a    (1); với a là tham số thực. 1. Vẽ đồ thị của hàm số (1) trong trường ... cố định. Bài 31. Cho các hàm số 2 22 1y ax a   (1); 22 2y ax a  (2) (với a là tham số thực). Ký hiệu đồ thị hàm số (1) là (P); đồ thị hàm số (2) là d. 1. Tìm a để hàm số (1) đồng ... 5 Bài 32. Cho hàm số 24y x x m   (1); với m là tham số thực. 1. Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm 2;4M . 2. Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại hai...
*

*Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Đại Số 10 Nâng Cao 10, Sbt Toán 10 Nâng Cao

*