Bài tập cuối chương 1 – Số tự nhiên. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trang 45-46 SGK Toán 6 CTST. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 46 Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài bác 8, 9 trang 47 SGK Toán 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo

Câu hỏi trắc nghiệm trang 45 – 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo

Câu 1

Gọi X là tập hợp các chữ loại trong trường đoản cú ” thanh”. Cách viết đúng là:

(A) X = t; h; a; n; h.

Bạn đang xem: Bài tập chương 1 toán 6

(B) X = t; h; n;

(C) X= t; h; a; n.

(D) X = t; h; a; n; m.

X = t; h; a; n; h.

Đáp án: A

Câu 2

Gọi X là tập hợp các số tự nhiên không to hơn 5. Phương pháp viết không nên là:

(A) X = 0; 1; 2; 3; 4; 5.

(B) X = 0; 2; 4; 1; 3; 5.

(C) X= {x ∈ N | x Quảng cáo


3=3

4=2^2

6=2.3

Nên BCNN(3,4,6)=2^2.3=12

Đáp án: C

Giải bài xích 1 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính cực hiếm của biểu thức (bằng cách hợp lý và phải chăng nếu có thể).

a) A = 37.173 + 62.173 +173;

b) B = 72.99 + 28.99 – 900;

c) C = 23.3 – (110+15):42;

d) D = 62:4.3 + 2.52 – 2010.

– Áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân với phép cộng: a(b+c)=ab+ac

 – Khi tiến hành các phép tính vào một biểu thức:

+ Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

Nếu chỉ gồm phép cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm phép nhân, chia, ta triển khai phép tính

theo thiết bị tự từ trái sang phải.

Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, ta thực hiện phép

nâng lên luỹ thừa trước, rồi cho nhân với chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

+ Đối cùng với biểu thức bao gồm dấu ngoặc: Ta triển khai phép tính vào ngoặc trước.

a) A = 37. 173 +62. 173 + 173

= 173. (37 +62 + 1)

= 173.200

= 17 300

b) B = 72.99 + 28.99 – 900

= 99. (72+28) – 900

= 9 900 – 900

= 9 000

c) C = 23.3-(110 + 15): 42

= 8.3 – (1 + 15): 42

= 8.3 – 16:42

= 8.3 – 1

= 8.3 – 1

= 23.

d) D = 62: 4.3 + 2.52 – 2100

= 36:4.3 + 2.25 – 1

= 27 + 50 – 1

= 76.

Bài 2 trang 46 SGK Toán 6 tập 1 CTST

Tìm các chữ số x, y biết:

a) (overline 12x02y ) chia hết cho cả 2; 3 cùng 5.

b) (overline 413x2y ) phân chia hết đến 5 với 9 nhưng mà không phân chia hết cho 2.

a) (overline 12x02y ) chia hết đến 2 với 5 khi chữ số tận cùng của nó là 0.


Quảng cáo


=> y = 0

(overline 12×020 ) phân chia hết cho 3 khi tổng những chữ số của chính nó cũng chia hết mang lại 3.

Nên (1 + 2 + x + 0 + 2 + 0)( vdots )3

=> (x + 5) ( vdots ) 3 và (0 le x le 9)

=> x( in ) 1; 4; 7

Vậy nhằm (overline 12x02y ) chia hết đến 2, 3 và cả 5 thì y = 0 và x ( in )1; 4; 7.

b) (overline 413x2y ) chia hết mang đến 5 mà không phân chia hết cho 2 lúc chữ số tận cùng của chính nó là 5

=> y = 5

(overline 413×25 )chia hết mang đến 9 lúc tổng những chữ số của chính nó cũng phân tách hết mang đến 9

Nên (4 + 1 + 3 + x + 2 + 5) ( vdots )9

=> (x + 15) ( vdots )9 với (0 le x le 9)

=> x = 3.

Vậy (overline 413x2y ) phân chia hết đến 5 với 9 mà không chia hết mang đến 2 thì x = 3 và y = 5.

Giải bài xích 3 trang 46 Toán 6

Viết những tập phù hợp sau bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

a) A= 84 ( vdots )a; 180( vdots ) a cùng a > 6;

b) B = {b ( in )(mathbbN)| b( vdots )12; b( vdots )15; b( vdots )18 cùng 0 6.

Ta có: 84 = 22.3.7

180 = 22. 32.5

ƯCLN(84, 180) = 22. 3 = 12

=> a ( in ) ƯC(84, 180) = Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

Mà a > 6.

=> a = 12.

*Vậy tập vừa lòng A = 12

b) bởi vì b phân chia hết đến 12, b phân chia hết mang lại 15, b chia hết mang đến 18 phải bẸ BC(12, 15, 18) với 0 2. 3; 15 = 3.5; 18 = 2.32

=> BCNN(12, 15, 18) = 22 32.5 = 180

=> b( in ) BC(12, 15, 18) = B(180) = 0; 180; 360;…

Mà 0 b = 180

Vậy tập hòa hợp B = 180.

Giải bài bác 4 trang 46 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo

Trong lúc “Hội xuân”, nhằm gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A chào bán hai mặt hàng (như bảng sau) với kim chỉ nam số tiền lãi nhận được là 500 000 đồng.

Trong thực tế các bạn đã bán được con số hàng như sau: trà sữa bán tốt 93 li, dừa bán tốt 64 quả. Hỏi lớp 6A đang thu được bao nhiêu tiền lãi? Lớp 6A có chấm dứt mục tiêu đã đề ra không?

Số tiền lớp 6A bỏ ra để nhập hàng là:

100. 16 500 + 70 . 9 800 = 2 336 000 (đồng)

Số tiền lớp 6A bán được là:

93. đôi mươi 000 + 64 .15 000 = 2 820 000 (đồng)

Số chi phí lãi lớp 6A chiếm được là:

2 820 000 – 2 336 000 = 484 000 (đồng) 4 = 22

Lần 3: Phân chia thành 8 tế bào con => 8 = 23

=> Ta phân biệt các tế bào phân loại theo lũy vượt của cơ số 2.

Vậy:

Số tế bào con dành được sau lần phân chia thứ tư là 24 = 16 tế bào

Số tế bào con đạt được sau lần phân loại thứ năm là: 25 = 32 tế bào

Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ sáu là: 26 = 64 tế bào.

Bài 6 trang 46 SGK Toán 6 tập 1

Huy đùa trò xếp 36 que tăm thành đầy đủ hình tương tự nhau như dưới đây. Trong những trường hợp a, b, c, d, Huy xếp được bao nhiều ngoài ra vậy?

Số hình xếp được = 36 : số que diêm ngơi nghỉ mỗi hình

a) Huy xếp được: 36:3=12 hình

b) Huy xếp được: 36:4= 9 hình

c) Huy xếp được 36: 9 = 3 hình

d) Huy xếp được: 36:12=3 hình.

Bài 7 trang 46 Toán 6 CTST tập 1

a) hoàn thành bảng sau vào vở.

 

b) thừa nhận xét về tích ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) với tích a. B.

a

8

24

140

b

10

28

60

ƯCLN(a, b)

2

4

20

BCNN(a, b)

40

168

420

ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b)

80

672

8400

a.b

80

672

8400

 b) Nhận xét: chú ý vào bảng trên ta thấy tích ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) bởi với tích a . B.

Bài 8 trang 47 Toán 6 tập 1 CTST

Nhóm chúng ta lớp 6B bắt buộc chia 48 quyển vở, 32 mẫu thước kẻ cùng 56 bút chì vào trong số túi tiến thưởng để mang khuyến mãi các các bạn trung trọng tâm trẻ mồ côi làm thế nào cho số quyển vở, thước dùng để kẻ và bút chì sinh hoạt mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất nhưng nhóm các chúng ta có thể chia được. Khi đó, số lượng vở, thước kẻ, bút chì trong những túi là bao nhiêu?

Gọi số túi quà các nhất hoàn toàn có thể chia được là x(túi, (x in mathbbN^*)).

Theo đề bài xích ta có: (48 vdots x;,,32 vdots x;,,56 vdots x)

=> (x in )ƯCLN(48; 32; 56)

Ta có: 48 = 24.3; 32 = 25; 56= 23.7

=> ƯCLN(48; 32; 56) =23 = 8.

=> x = 8

 Vậy số túi quà các nhất hoàn toàn có thể chia được là 8 túi.

Bài 9 trang 47 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Đố vui:

TOÁN VÀ THƠ

Trung thu hút gió mát trăng trong

Phố phường đông đúc, đèn lồng sao sa

Rủ nhau đi đếm đèn hoa

Quẩn quanh, quanh quẩn quanh biết là ai hay

Kết năm, chẵn số đèn này

Bảy đèn sánh lại còn nhị ngọn thừa

Chín đèn thời bốn ngọn dư

Đèn hoa bao ngọn mà lại ngơ ngẩn lòng.

(Cho biết số đèn trường đoản cú 600 mang lại 700 chiếc).

– phụ thuộc các câu thơ 5, 6, 7 ta suy ra số đèn chia hết mang lại 5, phân chia 7 dư 2, phân tách chín dư 4.

– Gợi ý sau cùng ta tất cả số đèn từ bỏ 600 cho 700 chiếc.

Gọi số đèn hoa là x(chiếc, (x in mathbbN^*))

Vì:

Kết năm, chẵn số đèn này

Bảy đèn kết lại còn hai ngọn thừa

Chín đèn thời tứ ngọn dư

Suy ra: số đèn phân chia hết mang đến 5, phân chia 7 dư 2, chia chín dư 4.

Xem thêm: Schemes Là Gì Trong Tiếng Việt? Scheme Là Gì

=> (x vdots 5;,left( x – 2 ight) vdots 7;,,left( x – 4 ight) vdots 9)

Ta có: (left( x – 2 ight) vdots 7;,,left( x – 4 ight) vdots 9)=> (left( x + 5 ight) vdots 5); (left( x – 2 + 7 ight) vdots 7;,,left( x – 4 + 9 ight) vdots 9)

( = > left( x + 5 ight) vdots 5;,,left( x + 5 ight) vdots 7;,,left( x + 5 ight) vdots 9)

( = > left( x + 5 ight) in BCleft( 5;,,7;,,9 ight))

Mà 5; 7 với 9 là những số đôi một nguyên tố cùng nhau đề nghị BCNN(7; 9) = 5.7.9 = 315.