a) ( displaystyle x.3 over 7 = 2 over 3) d) ( displaystyle 4 over 7.x - 2 over 3 = 1 over 5)

b) ( displaystyle x:8 over 11 = 11 over 3) e) ( displaystyle 2 over 9 - 7 over 8.x = 1 over 3)

c) ( displaystyle 2 over 5:x = - 1 over 4) g) ( displaystyle 4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+) mong mỏi tìm quá số chưa chắc chắn ta đem tích phân chia cho quá số sẽ biết.

Bạn đang xem: Bài 90 trang 43 sgk toán 6 tập 2

+) ước ao tìm số bị phân tách ta lấy thương nhân với số chia.

+) ước ao tìm số trừ ta rước số bị trừ trừ đi hiệu.

+) ý muốn tìm số chia ta mang số bị phân tách chia đến thương.

+) hy vọng tìm số bị trừ ta rước hiệu cộng với số trừ.

+) muốn tìm số hạng không biết ta mang tổng trừ đi số hạng đang biết.

Cách phân chia 2 phân số đến nhau:

Hai số call là nghịch hòn đảo của nhau trường hợp tích của chúng bởi 1.

Muốn chia một phân số hay là một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị phân tách với số nghịch đảo của số chia.

Xem thêm: Giải Ôn Tập Phần Hình Học Lớp 6 Tập 2, Giải Ôn Tập Phần Hình Học Toán 6 Tập 2

(eginarrayldfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfraca.db.c\a:dfraccd = a.dfracdc = dfraca.dc,,left( c e 0 ight)endarray) 


Lời giải chi tiết

a)Từ ( displaystyle x.3 over 7 = 2 over 3)

suy ra ( displaystyle x = 2 over 3:3 over 7 )

( displaystyle x= 2 over 3.7 over 3)

( displaystyle x= 14 over 9)

b)Từ ( displaystyle x:8 over 11 = 11 over 3)

suy ra ( displaystyle x = 11 over 3.8 over 11 )

( displaystyle x = 8 over 3)

c)Từ ( displaystyle 2 over 5:x = - 1 over 4)

suy ra ( displaystyle x = 2 over 5: - 1 over 4 )

( displaystyle x = 2 over 5.4 over - 1)

( displaystyle x = 8 over - 5 )

( displaystyle x= - 8 over 5)

d)Từ ( displaystyle 4 over 7.x - 2 over 3 = 1 over 5)

suy ra ( displaystyle 4 over 7.x = 1 over 5 + 2 over 3)

( displaystyle 4 over 7.x = 3 over 15 + 10 over 15)

( displaystyle 4 over 7.x= 3 + 10 over 15)

( displaystyle 4 over 7 x = 13 over 15)

( displaystyle x = 13 over 15:4 over 7 )

( displaystyle x = 13 over 15.7 over 4 )

( displaystyle x = 91 over 60) .

e)Từ ( displaystyle 2 over 9 - 7 over 8.x = 1 over 3)

suy ra ( displaystyle 7 over 8.x = 2 over 9 - 1 over 3)

( displaystyle 7 over 8.x = 2 over 9 - 3 over 9) 

 ( displaystyle 7 over 8x = 2 - 3 over 9 = - 1 over 9)

 ( displaystyle x = - 1 over 9:7 over 8 )

( displaystyle x = - 1 over 9.8 over 7)

( displaystyle x = - 8 over 63)

g)Từ ( displaystyle 4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6)

Suy ra ( displaystyle 5 over 7:x = 1 over 6 - 4 over 5)

( displaystyle 5 over 7:x = 5 over 30 - 24 over 30)

( displaystyle 5 over 7:x = 5 - 24 over 30)

( displaystyle 5 over 7:x = - 19 over 30)

 ( displaystyle x = 5 over 7: - 19 over 30)

( displaystyle x= 5.30 over 7.left( - 19 ight))

( displaystyle x= 150 over - 133 = - 150 over 133)


Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + lostvulgaros.com"Ví dụ: "Bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 lostvulgaros.com"