a) Từ (frac45.x=frac47) suy ra x = (frac47:frac45=frac47.frac54=frac57) ;

b) Từ (frac34:x=frac12) suy ra x = (frac34:frac12=frac34.frac21=frac32) .

Bạn đang xem: Bài 86 trang 43 sgk toán 6 tập 2

Bài 88 - Trang 43 - Phần số học tập - SGK Toán 6 Tập 2

88. Một lớp bìa hình chữ nhật có diện tích s là (frac27)m2, chiều lâu năm là (frac23)m, tính chu vi của tấm bìa đó.

Hướng dẫn giải.

Trước hết, tính chiều rộng của tấm bìa.

ĐS. (frac4621)m.

Xem thêm: Autorun.Inf Là Gì - Làm Sao Để Xóa Được File Autorun

Bài 89 trang 43 sgk toán 6 tập 2

Thực hiện tại phép chia:

( - 4 over 13:2)

(24: - 6 over 11)

(9 over 34:3 over 17)

Giải

( - 4 over 13:2 = - 4 over 13.1 over 2 = - 2 over 13)

(24: - 6 over 11 = 24.11 over - 6 = - 44)

(9 over 34:3 over 17 = 9 over 34.17 over 3 = 3 over 2)

Bài 90 trang 43 sgk toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) (x.3 over 7 = 2 over 3) d) (4 over 7.x - 2 over 3 = 1 over 5)

b) (x:8 over 11 = 11 over 3) e) (2 over 9 - 7 over 8.x = 1 over 3)

c) (2 over 5:x = - 1 over 4) g) (4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6)

Giải :

a)Từ (x.3 over 7 = 2 over 3) suy ra (x = 2 over 3:3 over 7 = 2 over 3.7 over 3 = 14 over 9)

b)Từ (x:8 over 11 = 11 over 3) suy ra (x = 11 over 3.8 over 11 = 8 over 3)

c)Từ (2 over 5:x = - 1 over 4) suy ra (x = 2 over 5: - 1 over 4 = 2 over 5.4 over - 1 = 8 over - 5 = - 8 over 5)

d)Từ (4 over 7.x - 2 over 3 = 1 over 5) suy ra (4 over 7.x = 1 over 5 + 2 over 3 = 3 + 10 over 15 = 13 over 15)

Do đó: (x = 13 over 15:4 over 7 = 13 over 15.7 over 4 = 91 over 60) .

e)Từ (2 over 9 - 7 over 8.x = 1 over 3) suy ra (2 over 9 - 1 over 3 = 7 over 8.x) hay (7 over 8x = 2 - 3 over 9 = - 1 over 9)

Do đó (x = - 1 over 9:7 over 8 = - 1 over 9.8 over 7 = - 8 over 63)

g)Từ (4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6) Suy ra (5 over 7:x = 1 over 6 - 4 over 5 = 5 - 24 over 30 = - 19 over 30)

Do đó: (x = 5 over 7: - 19 over 30 = 5.30 over 7.left( - 19 ight) = 150 over - 133 = - 150 over 133)