(a) ,, dfrac-56 : dfrac313;) (b) ,, dfrac-47 : dfrac-111;) (c) ,, -15 : dfrac32; )

(d) ,, dfrac95 : dfrac-35; ) (e) ,, dfrac59 : dfrac5-3;) (g) ,, 0 : dfrac-711; )

(h) ,, dfrac34 : (-9). )
Bạn đang xem: Bài 84 trang 43 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Muốn phân tách một phân số hay là một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch hòn đảo của số chia

(dfracab : dfraccd = dfracab . dfracdc = dfraca.db.c ; ,, a : dfraccd = a. dfracdc = dfraca.dc , (c eq 0))

Bài giải:

(a) ,, dfrac-56 : dfrac313 = dfrac-56 . dfrac133 = dfrac-5 . 136 . 3 = dfrac-6518)

(b) ,, dfrac-47 : dfrac-111 = dfrac-47 . dfrac11-1 = dfrac-4 . 117 . (-1) = dfrac447 )

(c) ,, -15 : dfrac32 = -15 . dfrac23 = dfrac-15 . 23 = -10 )

(d) ,, dfrac95 : dfrac-35 = dfrac95 . dfrac5-3 = dfrac9 . 55 . (-3) = -3)

(e) ,, dfrac59 : dfrac5-3 = dfrac59 . dfrac-35 = dfrac5 . (-3)9 . 5 = dfrac-13)

(g) ,, 0 : dfrac-711 = 0 . dfrac-711 = 0 )

(h) ,, dfrac34 : (-9) = dfrac34 . dfrac1-9 = dfrac3 . 14 . (-9) = dfrac-112 )


Xem đoạn clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 12: Phép chia phân số - luyện tập trang 43 khác • Giải bài 84 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac-56... • Giải bài bác 85 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Phân... • Giải bài bác 86 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài xích 87 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Tính quý hiếm biểu... • Giải bài bác 88 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 một tờ bìa hình chữ... • Giải bài 89 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành các phép... • Giải bài bác 90 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài 91 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bạn ta... • Giải bài bác 92 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Minh đi xe đạp điện từ nhà... • Giải bài xích 93 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac47...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 12: Phép phân chia phân số - rèn luyện trang 43
• Giải bài xích 84 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 85 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 86 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 87 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 88 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 89 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 90 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 91 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 92 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 93 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 9 Bài 6 : Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12