Chương III: Phân Số – Số học Lớp 6 – Tập 2

Bài 5: Quy Đồng Mẫu các Phân Số

Nội dung bài bác 5 quy đồng mẫu nhiều phân số chương 3 phân số – số học tập lớp 6 tập 2. Bài học kinh nghiệm giúp các bạn hiểu thế nào là quy đồng mẫu mã số các phân số, tự đó vậy được công việc tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số. Biết phương pháp quy đồng chủng loại số của nhị phân số, nhiều phân số.

Bạn đang xem: Bài 5 quy đồng mẫu nhiều phân số

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Xét nhì phân số về tối giản (frac-35) với (frac-58). Ta thấy 40 là một trong bội bình thường của 5 và 8. Ta đã tìm hai phân số gồm mẫu là 40 cùng lần lượt bằng (frac-35) với (frac-58).

*

Như vậy, ta đã biến hóa các phân số đã mang lại thành những phân số khớp ứng bằng chúng nhưng cùng tất cả chung một mẫu; 40 là mẫu phổ biến của nhị phân số đó.

Cách có tác dụng này được điện thoại tư vấn là quy đồng mẫu hai phân số.

Hai phân số (frac-35) cùng (frac-58) cũng hoàn toàn có thể được quy đồng mẫu mã với những mẫu tầm thường khác, ví dụ điển hình như: 80; 120; 160,…

Câu hỏi 1 bài 5 trang 17 sgk số học lớp 6 tập 2: Hãy điền số thích hợp vào ô vuông:

(frac-35 = frac…80; frac-58 = frac…80)

(frac-35 = frac…120; frac-58 = frac…120)

(frac-35 = frac…160; frac-58 = frac…160)

Trả lời:

(frac-35 = frac-3.165.16 = frac-4880; frac-58 = frac-5.108.10 = frac-5080)

(frac-35 = frac-3.245.24 = frac-72120; frac-58 = frac-5.158.15 = frac-75120)

(frac-35 = frac-3.325.32 = frac-96160; frac-58 = frac-5.208.20 = frac-100160)

2. Quy đồng mẫu các phân số

Câu hỏi 2 bài xích 5 trang 17 sgk số học tập lớp 6 tập 2:

a. tìm BCNN của các số 2, 5, 3, 8.

b. Tìm các phân mốc giới hạn lượt bởi (frac12; frac-35; frac23; frac-58) mà lại cùng bao gồm mẫu là BCNN (2, 5, 3, 8).

Trả lời:

Câu a: Ta có (8 = 2^3)

Các quá số tầm thường và riêng biệt là 2; 3; 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

Số mũ lớn nhất của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó: BCNN (2, 5, 3, 8) (= 2^3.3.5 = 120)

Câu b: (frac12 = frac1.602.60 = frac60120)

(frac-35 = frac(-3).245.24 = frac-72120)

(frac23 = frac2.403.40 = frac80120)

(frac-58 = frac-5.158.15 = frac-75120)

– Quy đồng mẫu mã số là biến hóa các phân số đã mang lại thành các phân số tương xứng bằng chúng nhưng gồm chung một mẫu.

– hy vọng quy đồng mẫu số những phân số với mẫu mã dương ta làm như sau:

Bước 1: tra cứu một bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để triển khai mẫu chung.Bước 2: search thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng phương pháp chia mẫu chung cho từng mẫu)Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Câu hỏi 3 bài xích 5 trang 18 sgk số học tập lớp 6 tập 2:

a. Điền vào nơi trống nhằm quy đồng mẫu các phân số:

(frac512) và (frac730)

– tìm kiếm BCNN (12, 30):

(12 = 2^2.3)

(30 = …)

BCNN ((12, 30) = ….)

– kiếm tìm thừa số phụ:

(… : 12 = …)

(… : 30 = …)

– Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với vượt số phụ tương ứng:

(frac512 = frac5. …12. … = frac……)

(frac730 = frac7. …30. … = frac……)

b. Quy đồng mẫu các phân số: (frac-344, frac-1118, frac5-36)

Trả lời:

Câu a:

– tìm BCNN (12, 30)

(12 = 2^2.3)

(30 = 2.3.5)

BCNN (12, 30) (= 2^2.3.5 = 60)

– search thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng;

(frac512 = frac5.512.5 = frac2560)

(frac730 = frac7.230.2 = frac1460)

Câu b: Đổi (frac5-36 = frac-536)

⇒ bài tập đem lại quy đồng mẫu các phân số (frac-344; frac-1118; frac-536)

– BCNN (44,18, -36)

(44 = 2^2.11)

(18 = 2.3^2)

(36 = 22.3^2)

⇒ BCNN (44, 8, -36) (= 2^3.3^2.11 = 792)

– vượt số phụ

792 : 44 = 18

792 : 18 = 44

792 : 36 = -22

– Nhân tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ tương ứng

(frac-344 = frac-3.1844.18 = frac-54792)

(frac-1118 = frac-11.4418.44 = frac-484792)

(frac5-36 = frac-536 = frac-5.2236.22 = frac-110792)

Bài Tập & Giải bài Tập SGK bài xích 5 Quy Đồng Mẫu nhiều Phân Số

Hướng dẫn giải bài bác tập sgk bài 5 quy đồng mẫu những phân số chương 3 phân số – số học lớp 6 tập 2. Giúp các bạn hiểu cố gắng nào là quy đồng các phân số,nắm được quá trình quy đồng các phân số. Có năng lực quy đồng mẫu các phân số (các phân số này còn có mẫu số không thật 3 chữ số).

Bài Tập 28 Trang 19 SGK Số học Lớp 6 – Tập 2

a. Quy đồng mẫu các phân số sau: ()(frac-316; frac524; frac-2156)

b. Trong số phân số đang cho, phân số làm sao chưa buổi tối giản?

Từ nhấn xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng những phân số này như vậy nào?

Bài Tập 29 Trang 19 SGK Số học tập Lớp 6 – Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a. ()(frac38) và (frac527)

b. (frac-29) với (frac425)

c. (frac115) và (-6)

Bài Tập 30 Trang 19 SGK Số học tập Lớp 6 – Tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a. ()(frac11120) cùng (frac740)

b. (frac24146) và (frac613)

c. (frac730, frac1360, frac-940)

d. (frac1760, frac-518, frac-6490)

Bài Tập 31 Trang 19 SGK Số học Lớp 6 – Tập 2

Hai phân số sau đây có đều nhau không?

a. ()(frac-514) và (frac30-84)

b. (frac-6102) cùng (frac-9153)

Bài Tập 32 Trang 19 SGK Số học tập Lớp 6 – Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số.

a. ()(frac-47, frac89, frac-1021)

b. (frac52^2.3, frac72^3.11)

Bài Tập 33 Trang 19 SGK Số học Lớp 6 – Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số.

a. ()(frac3-20, frac-11-30, frac715)

b. (frac-6-35, frac27-180, frac-3-28)

Đổi phần lớn phân số bao gồm mẫu âm thành đều phân số tất cả mẫu dương, rút gọn, rồi quy đồng.

Bài Tập 34 Trang đôi mươi SGK Số học tập Lớp 6 – Tập 2

Quy đồng mẫu những phân số.

a. ()(frac-55, frac87)

b. (3, frac-35, frac-56)

c. (frac-97, frac-1915, -1)

Bài Tập 35 Trang 20 SGK Số học Lớp 6 – Tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu những phân số.

a. ()(frac-1590, frac120600, frac-75150)

b. (frac54-90, frac-180288, frac60-135)

Bài Tập 36 Trang trăng tròn SGK Số học tập Lớp 6 – Tập 2

Đố vui. Nhì bức ảnh dưới phía trên chụp những di tích nào?

Cho dãy những phân số sau:

()(N. frac15, frac310, frac25,…)

(H. frac16, frac14, frac13,…)

(Y. frac120, frac18, frac15,…)

(O. frac920, frac35, frac34,..)

(M. frac23, frac34, frac56,…)

(S. frac29, frac518, frac13,…)

(A. frac17, frac514, frac47,…)

(I. frac118, frac29, frac718,…)

Hãy quy đồng mẫu những phân số của từng dãy rồi đoán dìm phân số máy tự của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết vần âm ở hàng đó vào ô khớp ứng với phân số ấy làm việc hình 6. Khi đó, em sẽ hiểu rằng hai địa điểm của vn được UNESCO thừa nhận là di tích văn hóa quả đât vào năm 1999.

Xem thêm: Apricot Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Tiếng Anh, Apricot Là Gì

Chẳng hạn, ở hàng đầu gồm ghi chữ N, quy đồng mẫu mã ta được (frac210. frac310, frac410) cần phân số thứ tứ là (frac510). Nó gồm dạng buổi tối giản (frac12), cho nên ta điền chữ N vào nhị ô ứng cùng với số (frac12) trên hình 6.

*

Vừa rồi là lý thuyết bài 5 quy đồng mẫu những phân số chương 3 phân số – số học lớp 6 tập 2. Hiểu thay nào là quy đồng chủng loại số những phân số. Nạm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số. Biết phương pháp quy đồng mẫu số của nhì phân số, những phân số