Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1


43. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 6x + 9; b) 10x – 25 – x2

c) 8x3 – \(\frac{1}{8}\); d) \(\frac{1}{25}\)x2 – 64y2

*

a) x2 + 6x + 9 = x2 + 2 . x . 3 + 32 = (x + 3)2

b) 10x – 25 – x2 = -(-10x + 25 +x2) = -(25 – 10x + x2)Quảng cáo

= -(52 – 2 . 5 . x – x2) = -(5 – x)2

c) 8x3 – \(\frac{1}{8}\) = (2x)3 – (\(\frac{1}{2}\))3 = (2x – \(\frac{1}{2}\))<(2x)2 + 2x . \(\frac{1}{2}\) + (\(\frac{1}{2}\))2>

= (2x – \(\frac{1}{2}\))(4x2 + x + \(\frac{1}{4}\))

d) \(\frac{1}{25}\)x2 – 64y2 = \(\left ( \frac{1}{5}x \right )^{2}\)- (8y)2 = (\(\frac{1}{5}\)x + 8y)(\(\frac{1}{5}\)x – 8y)


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcLý thuyết. Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song, 1. Tiên đề ơclit Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song
Bài tiếp theoBài 32 trang 94 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 32. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng nội dung của tiên đề Ơ-clít.
Danh sách bài tập
Bài 46 trang 21 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 45 trang 20 sgk Toán 8 tập 1, Tìm x, biết:
Bài 44 trang 20 Toán 8 tập 1, Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức: Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Hoạt động 2 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Quan sát và làm thí nghiệm: Quan sát ống...
Hoạt động 2 trang 36 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro...
Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 16 trang 83 – SGK Sử 8, Bức áp phích (Hình 58 – SGK trang...
Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học...
Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 79 SBT Sinh học 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau . Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 79 SBT Sinh học...
Bài 3 trang 102 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8:
Bài 3 trang 102 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Còn vận động viên cờ vua đang ngồi yên suy nghĩ...
Hoạt động 1 trang 25 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Quan sát hình dưới đây và đọc thông tin...

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 11 - Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 11


Hoạt động 1 trang 25 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. Bài 5. Nguyên tố hóa học - Tài...