(eginarrayl;;x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2.x.3 + 3^2\ = left( x + 3 ight)^2.\endarray)
Bạn đang xem: Bài 43 sgk toán 8 tập 1

LG b

 (10x - 25 - x^2);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;10x - 25 - x^2 \= - left( - 10x + 25+x^2 ight)\= - left( x^2 - 10x + 25 ight) \=-(x^2-2.x.5+5^2)\= - left( x - 5 ight)^2.\endarray)


LG c

(8x^3-dfrac18);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;8x^3 - dfrac18 = left( 2x ight)^3 - left( dfrac12 ight)^3\= left( 2x - dfrac12 ight)left< left( 2x ight)^2 + 2x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 ight>\= left( 2x - dfrac12 ight)left( 4x^2 + x + dfrac14 ight).\endarray)


LG d

(dfrac125x^2 - 64y^2)

Phương pháp giải:

 Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl;dfrac125x^2 - 64y^2 = left( dfrac15x ight)^2 - left( 8y ight)^2\= left( dfrac15x - 8y ight)left( dfrac15x + 8y ight).endarray)

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp lostvulgaros.com
Xem thêm: Cấu Trúc Delight Là Gì - Cấu Trúc Delighted Trong Tiếng Anh Chuẩn Xác Nhất

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.