Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a)(3x - 6y;)b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y;)c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2;)d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1);)e)(10x(x - y) - 8y(y - x).)
Bạn đang xem: Bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

Phân tích nhiều thức thành nhân tử (hay vượt số) là chuyển đổi đa thức kia thành một tích của các đa thức.

Bài giải

a)(3x - 6y = 3.x - 3.2y = 3(x - 2y))b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y = x^2(dfrac25 + 5x + y))c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2)(= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy)(= 7xy(2x - 3y + 4xy))d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1) = dfrac25(y - 1)(x - y))e)(10x(x - y) - 8y(y - x))(= 10x(x - y) - 8y<( - (x - y)>)(= 10x(x - y) + 8y(x - y))(= 2(x - y)(5x + 4y))

Lưu ý:

Nhiều khi để gia công xuất hiện tại nhân tử thông thường ta bắt buộc đổi dấu các hạng tử (sử dụng đặc thù (A = -(-A)))


Xem đoạn clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử tầm thường khác • Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài bác 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài bác 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài bác 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học 8
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung
• Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 39 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 19, Giải Bài 39, 40, 41, 42 Trang 19 Sgk Toán 8 Tập 1

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12