Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có mức giá trị bằng(2:)a)(dfrac3a - 13a + 1 + dfraca - 3a + 3;)b)( dfrac103 - dfrac3a - 14a + 12 - dfrac7a + 26a + 18.)
Bạn đang xem: Bài 33 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

Cho những biểu thức bằng(2.) Ta đi giải phương trình ẩn(a) để tìm quý hiếm của(a.)

Bài giảia) Theo đề bài ta có:(dfrac3a - 13a + 1 + dfraca - 3a + 3 = 2)ĐKXĐ:(a e -3; , a e dfrac-13)(dfrac3a - 13a + 1 + dfraca - 3a + 3 = 2)(Leftrightarrow dfrac(3a - 1)(a + 3)(3a + 1)(a + 3) + dfrac(a - 3)(3a + 1)(3a + 1)(a + 3) = dfrac2(3a + 1)(a + 3)(3a + 1)(a + 3))(Rightarrow (3a - 1)(a + 3) + (a - 3)(3a + 1) = 2(3a + 1)(a + 3))(Leftrightarrow 3a^2 + 9a - a - 3 + 3a^2 + a - 9a - 3 = 6a^2 + 18a + 2a + 6)(Leftrightarrow 6a^2 -6 = 6a^2 + 20a + 6)(Leftrightarrow -20a = 12)(Leftrightarrow a = dfrac-35 ,, ext(nhận))Vậy(S = left\dfrac-35 ight\)b) Theo đề bài bác ta có:(dfrac103 - dfrac3a - 14a + 12 - dfrac7a + 26a + 18 = 2)ĐKXĐ:(a e -3)(dfrac103 - dfrac3a - 14a + 12 - dfrac7a + 26a + 18 = 2)(Leftrightarrow dfrac10.4.(a + 3)3.4.(a + 3) - dfrac3.(3a - 1)3.4.(a + 3) - dfrac2(7a + 2)2.6.(a + 3) = dfrac2.12(a + 3)12(a + 3))(Leftrightarrow dfrac40(a + 3)12(a + 3) - dfrac3.(3a - 1)12(a + 3) - dfrac2(7a + 2)12(a + 3) = dfrac24(a + 3)12(a + 3))(Rightarrow 40(a + 3) - 3(3a - 1) - 2(7a + 2) = 24(a + 3))(Leftrightarrow 40a + 120 - 9a + 3 - 14a - 4 = 24a + 72)(Leftrightarrow 24a = 72)(Leftrightarrow a = 72 : 24)(Leftrightarrow a = 3,, ext(nhận))Vậy(S = left3 ight\)


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu khác • Giải bài bác 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các... • Giải bài xích 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bạn Sơn giải phương... • Giải bài xích 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm những giá trị của a...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học tập 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương trình đựng ẩn làm việc mẫu
• Giải bài 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Định Nghĩa Embedded Software Là Gì ? Triển Vọng Ngành Embedded Trong Tương Lai?

Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các