Giải những phương trình:a)(dfrac1x + 2 = left(dfrac1x + 2 ight)(x^2 + 1))b)(left(x + 1dfrac1x ight)^2 = left(x - 1 -dfrac1x ight)^2)
Bạn đang xem: Bài 32 sgk toán 8 tập 2 trang 23

Hướng dẫn:Cách giải phương trình chứa ẩn nghỉ ngơi mẫu:+ cách 1:Tìm điều kiện xác định của phương trình+ bước 2:Quy đồng mẫu mã hai vế của phương trình rồi khử mẫu+ bước 3:Giải phương trình vừa dấn được+ cách 4:Kết luận. Trong những giá trị của ẩn vừa kiếm được ở cách 3, các giá trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác định đó là các nghiệm của phương trình sẽ cho.

Bài giải

a) ĐKXĐ:(x e 0)(dfrac1x + 2 = left(dfrac1x + 2 ight)(x^2 + 1))(Leftrightarrow left(dfrac1x + 2 ight) - left(dfrac1x + 2 ight)(x^2 + 1) = 0)(Leftrightarrow left(dfrac1x + 2 ight)(1 - x^2 - 1) = 0)(Leftrightarrow left(dfrac1x + 2 ight)(-x^2) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl dfrac1x + 2 = 0\ -x^2 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl dfrac1x = -2\ x = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl -2x = 1\ x = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = dfrac-12 ,, ext(nhận)\ x = 0 ,, ext(loại)endarray ight.)Vậy(S = left\dfrac-12 ight\)b) ĐKXĐ:(x e 0)(left(x + 1dfrac1x ight)^2 = left(x - 1 -dfrac1x ight)^2)(Leftrightarrow left(x + 1dfrac1x ight)^2 - left(x - 1 -dfrac1x ight)^2 = 0)(Leftrightarrow left(x + 1dfrac1x + x - 1 - dfrac1x ight) left(x + 1dfrac1x - x + 1 +dfrac1x ight) = 0)(Leftrightarrow 2x left(2 +dfrac2x ight) = 0)(Leftrightarrow 4x left(1 +dfrac1x ight) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl4x = 0\ 1 +dfrac1x = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarraylx = 0\ dfrac1x = -1endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarraylx = 0,, ext(loại)\ x = -1,, ext(nhận)endarray ight.)Vậy(S = left-1 ight\)


Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 5: Phương trình đựng ẩn ở mẫu khác • Giải bài bác 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các... • Giải bài 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bạn Sơn giải phương... • Giải bài xích 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm những giá trị của a...
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài bác tập SGK thứ lý 8 •Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở những Châu lục (tiếp theo) - Giải bài tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở những Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và thoải mái và địa lý các châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở những Châu lục (tiếp theo) •Địa lý tự nhiên - Phần 2: Địa lý nước ta •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài tập SGK trang bị lý 8 •Chương 2: phản bội ứng hóa học - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 1: bao quát về khung người người - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Phần 2: Địa lý vn - Giải bài xích tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và tính toán hóa học tập - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: chuyển động - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Oxi - không gian - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần trả - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 4: thở - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 6: dung dịch - Giải bài tập SGK hóa học 8 •Chương 5: hấp thụ - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: thương lượng chất và năng lượng - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 8: da - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 9: Thần kinh và giác quan tiền - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 10: Nội máu - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 11: chế tạo ra - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8
bài trước bài xích sau
Lớp 8
Bài 5: Phương trình cất ẩn làm việc mẫu
• Giải bài bác 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 8 Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 8, Vật Lý Lớp 9

Chương 1: Cơ học Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con người ở những Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý các châu lục Địa lý tự nhiên và thoải mái Chương 2: Nhiệt học Chương 2: phản ứng hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 1: tổng quan về khung hình người Phần 2: Địa lý việt nam Chương 3: Mol và giám sát và đo lường hóa học tập Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 2: đi lại Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - bầu không khí Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tuần trả Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: hô hấp Chương 6: hỗn hợp Chương 5: tiêu hóa Chương 6: bàn bạc chất và năng lượng Chương 7: bài tiết Chương 8: da Chương 9: Thần kinh cùng giác quan lại Chương 10: Nội tiết Chương 11: chế tạo ra