Giải các phương trình:a)(dfrac1x - 1 - dfrac3x^2x^3 - 1 = dfrac2xx^2 + x + 1)b)(dfrac3(x - 1)(x - 2) + dfrac2(x - 3)(x - 1) = dfrac1(x - 2)(x - 3))c)(1 + dfrac1x + 2 = dfrac128 + x^3)d)(dfrac13(x - 3)(2x + 7) + dfrac12x + 7 = dfrac6(x - 3)(x + 3))
Bạn đang xem: Bài 31 toán 8 tập 2

Hướng dẫn:Cách giải phương trình cất ẩn ngơi nghỉ mẫu:+ cách 1:Tìm điều kiện xác minh của phương trình+ cách 2:Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu+ cách 3:Giải phương trình vừa thừa nhận được+ bước 4:Kết luận. Trong số giá trị của ẩn vừa tìm được ở cách 3, các giá trị thỏa mãn điều khiếu nại xác định đó là các nghiệm của phương trình đã cho.

Bài giải

a) ĐKXĐ:(x e 1)(dfrac1x - 1 - dfrac3x^2x^3 - 1 = dfrac2xx^2 + x + 1)(Leftrightarrow dfracx^2 + x + 1(x - 1)(x^2 + x + 1) - dfrac3x^2(x - 1)(x^2 + x + 1) = dfrac2x(x - 1)(x - 1)(x^2 + x + 1))(Rightarrow x^2 + x + 1 - 3x^2 = 2x(x - 1))(Leftrightarrow -2x^2 + x + 1 = 2x^2 - 2x)(Leftrightarrow 4x^2 -3x - 1 = 0)(Leftrightarrow 4x^2 - 4x + x - 1 = 0)(Leftrightarrow 4x(x - 1) + (x - 1) = 0)(Leftrightarrow (4x + 1)(x - 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl 4x + 1 = 0 \ x - 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl 4x = -1\ x = 1endarray ight. )(Leftrightarrow left<eginarrayl x = -dfrac14, ext(nhận) \ x = 1 , ext(loại)endarray ight. )Vậy(S = left-dfrac14 ight\)b) ĐKXĐ:(x e 1; , x e 2; , x e 3)(dfrac3(x - 1)(x - 2) + dfrac2(x - 3)(x - 1) = dfrac1(x - 2)(x - 3))(Leftrightarrow dfrac3(x - 3)(x - 1)(x - 2) + dfrac2(x - 2)(x - 3)(x - 1) = dfrac(x - 1)(x - 2)(x - 3))(Rightarrow 3(x - 3) + 2(x - 2) = x - 1)(Leftrightarrow 3x - 9 + 2x - 4 = x - 1)(Leftrightarrow 4x = 12)(Leftrightarrow x = 3)(loại)Vậy phương trình vô nghiệmc) ĐKXĐ:(x e -2)(1 + dfrac1x + 2 = dfrac128 + x^3)(Leftrightarrow dfracx^3 + 8x^3 + 8+ dfracx^2 - 2x + 4x^3 + 8 = dfrac12x^3 + 8)(Rightarrow x^3 + 8 + x^2 - 2x + 4 = 12)(Leftrightarrow x^3 + x^2 - 2x = 0)(Leftrightarrow x(x^2 +x - 2) = 0)(Leftrightarrow x(x^2 - x + 2x - 2) = 0)(Leftrightarrow x = 0)(Leftrightarrow x(x - 1)(x - 2) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 0 \ x - 1 = 0 \ x - 2 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 0 , ext(nhận)\ x = 1 , ext(nhận)\ x = 2 , ext(loại)endarray ight.)Vậy(S = left; , 1 ight\)d) ĐKXĐ:(x e pm 3; , x e dfrac-72)(dfrac13(x - 3)(2x + 7) + dfrac12x + 7 = dfrac6(x - 3)(x + 3))(Leftrightarrow dfrac13(x + 3)(x + 3)(x - 3)(2x + 7) + dfrac(x + 3)(x - 3)(x + 3)(x - 3)(2x + 7) = dfrac6(2x + 7)(x - 3)(x + 3) (2x + 7))(Rightarrow 13(x + 3) + (x + 3)(x - 3) = 6(2x + 7))(Leftrightarrow 13x + 39 + x^2 - 9 = 12x + 42)(Leftrightarrow x^2 + x - 12 = 0)(Leftrightarrow x^2 + 4x - 3x - 12 = 0)(Leftrightarrow x(x + 4) -3(x + 4) = 0)(Leftrightarrow (x - 3)(x + 4 ) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 3 = 0 \ x+ 4= 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 3, ext(loại) \ x = -4 , ext(nhận)endarray ight.)Vậy(S = left4 ight\)


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 5: Phương trình cất ẩn ở chủng loại khác • Giải bài xích 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các... • Giải bài 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 các bạn Sơn giải phương... • Giải bài xích 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm các giá trị của a...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học 8
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương trình chứa ẩn ngơi nghỉ mẫu
• Giải bài 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Purity Là Gì ? Nghĩa Của Từ Purity, Từ Purity Là Gì

Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết