Giải những phươngtrình:a)(dfrac2x - 5x + 5 = 3)b)(dfracx^2 - 6x = x + dfrac32)c)(dfrac(x^2 + 2x) - (3x + 6)x - 3 = 0)d)(dfrac53x + 2 = 2x - 1)
Bạn đang xem: Bài 27 toán 8 tập 2

Hướng dẫn: Cách giải phương trình đựng ẩn làm việc mẫu:

+ bước 1: kiếm tìm điều kiện khẳng định của phương trình

+ cách 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu

+ cách 3: Giải phương trình vừa dấn được

+ bước 4: Kết luận. Trong các giá trị của ẩn vừa kiếm được ở cách 3, các giá trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác định đó là các nghiệm của phương trình đang cho.

Bài giải

a)(dfrac2x - 5x + 5 = 3)

ĐKXĐ:(x + 5 e 0 Leftrightarrow x e -5)(dfrac2x - 5x + 5 = 3)(Leftrightarrow 2x - 5 = 3(x + 5))(Leftrightarrow 2x - 5 = 3x + 15)(Leftrightarrow 2x - 3x = 15 + 5)(Leftrightarrow -x = 20)(Leftrightarrow x = -20)(thỏa mãn)Vậy phương trình có tập nghiệm là(S = left-20 ight )

b)(dfracx^2 - 6x = x + dfrac32)ĐKXĐ:(x e 0)(dfracx^2 - 6x = x + dfrac32)(Leftrightarrow dfracx^2 - 6x = dfrac2x2 + dfrac32)(Leftrightarrow dfracx^2 - 6x = dfrac2x + 32 )(Leftrightarrow (x^2 - 6).2 = (2x + 3).x)(Leftrightarrow 2x^2 - 12 = 2x^2 + 3x)( Leftrightarrow 3x = -12)( Leftrightarrow x = -4)(thỏa mãn)Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left-4 ight )

c)(dfrac(x^2 + 2x) - (3x + 6)x - 3 = 0)ĐKXĐ:(x - 3 e 0 Leftrightarrow x e 3)(dfrac(x^2 + 2x) - (3x + 6)x - 3 = 0)(Rightarrow (x^2 + 2x) - (3x + 6) = 0)(Leftrightarrow x(x + 2) - 3(x + 2) = 0)(Leftrightarrow (x - 3)(x + 2) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 3 = 0\ x + 2 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 3 ,, ext(loại)\ x = -2 ,, ext(thỏa mãn)endarray ight.)Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left-2 ight )d)(dfrac53x + 2 = 2x - 1)ĐKXĐ:(3x + 2 e 0 Leftrightarrow x e -dfrac23)(dfrac53x + 2 = 2x - 1)(Leftrightarrow 5 = (2x - 1)(3x + 2))(Leftrightarrow 5 = 6x^2 + 4x - 3x - 2)(Leftrightarrow 5 = 6x^2 + x - 2)(Leftrightarrow 6x^2 + x - 7 = 0)(Leftrightarrow 6x^2 - 6 + x - 1 = 0)(Leftrightarrow 6(x^2 - 1) + (x - 1) = 0)(Leftrightarrow 6(x + 1)(x - 1) + (x - 1) = 0)(Leftrightarrow <6(x + 1) + 1)>(x - 1) = 0)(Leftrightarrow (6x + 6 + 1)(x - 1) = 0)(Leftrightarrow (6x + 7)(x - 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl 6x + 7 = 0\ x - 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = dfrac-76 ,, ext(thỏa mãn)\ x = 1 ,, ext(thỏa mãn)endarray ight.)Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left\dfrac-76;,,1 ight )


Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 5: Phương trình cất ẩn ở mẫu khác • Giải bài bác 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các... • Giải bài 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chúng ta Sơn giải phương... • Giải bài 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm những giá trị của a...


Xem thêm: Giải Bài 43 Trang 54 Sgk Toán 8 Tập 1 (Phép Chia Các Phân Thức Đại Số

Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài tập SGK trang bị lý 8 •Chương 1: chất - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở các Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và địa lý những châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở các Châu lục (tiếp theo) •Địa lý thoải mái và tự nhiên - Phần 2: Địa lý vn •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài tập SGK đồ lý 8 •Chương 2: làm phản ứng chất hóa học - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 1: khái quát về khung hình người - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Phần 2: Địa lý vn - Giải bài tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và đo lường và tính toán hóa học - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: vận tải - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Oxi - bầu không khí - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần hoàn - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông - Hình học tập 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 4: thở - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: hỗn hợp - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 5: hấp thụ - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 6: đàm phán chất và năng lượng - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 8: domain authority - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 9: Thần kinh với giác quan liêu - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 10: Nội tiết - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 11: tạo nên - Giải bài tập SGK Sinh học 8