Giải bài tập trang 80 bài bác 4 Đường mức độ vừa phải của tam giác, của hình thang sgk toán 8 tập 1. Câu 25: Hình thang ABCD gồm đáy AB, CD...

Bạn đang xem: Bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1


Bài 25 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Hình thang ABCD bao gồm đáy AB, CD. điện thoại tư vấn E, F, K theo sản phẩm công nghệ tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F trực tiếp hàng.

Bài giải:

Ta có EA = ED, KB = KD (gt)

Nên EK // AB

Lại có FB = FC, KB = KD (gt)

Nên KF // DC // AB

Qua K ta gồm KE cùng KF cùng tuy nhiên song với AB cần theo định đề Ơclit bố điểm E, K, F thẳng hàng.

Bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Tính x, y trên hình 45, trong số đó AB // CD // EF // GH.

Bài giải:

AB // EF nên ABFE là hình thang CA = CE cùng DB = DF buộc phải CD là mặt đường trung bình của hình thang ABFE.

Do đó: CD = (fracAB+EF2) = (frac8+162) = 12

Hay x = 12

Tương tự CDHG là hình thang, EF là mặt đường trung bình của hình thang CDHG.

Nên EF = (fracCD+GH2) => GH = 2EF -CD = 2.16 - 12

GH = trăng tròn hay y = 20

Vậy x = 12, y = 20

Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Cho tứ giác ABCD. Hotline E, F, K theo thiết bị tự là trung điểm của AD, BC, AC.

a) So sánh các độ lâu năm EK và CD, KF với AB.

b) chứng tỏ rằng EF ≤ (fracAB+CD2)

Bài giải:

a) vào ∆ACD tất cả EA = ED, KA = KC (gt)

nên EK là mặt đường trung bình của ∆ACD

Do đó EK = (fracCD2)

Tương từ bỏ KF là đường trung bình của ∆ABC.

Nên KF = (fracAB2)

b) Ta tất cả EF ≤ EK + KF (bất đẳng thức trong ∆EFK)

Nên EF ≤ EK + KF = (fracCD2) + (fracAB2) = (fracAB+CD2)

Vậy EF ≤ (fracAB+CD2).

Bài 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF cắt BD sinh sống I, giảm AC sống K.

a) chứng minh rằng AK = KC, BI = ID.

b) mang lại AB = 6cm, CD = 10cm. Tính các độ lâu năm EI, KF, IK.

Bài giải:

*

a) do EA = ED, FB = FC (gt)

Nên EF là mặt đường trung bình của hình thang ABCD.

Xem thêm: Be Short For Short Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm, Giải Thích Ý Nghĩa, Ví Dụ Mẫu

Do đó: EF // AB // CD

 ∆ABC có BF = FC với FK // AB

nên: AK = KC

∆ABD bao gồm AE = ED với EI // AB

nên: BI = ID

b) Vi EF là mặt đường trung bình của hình thang ABCD.

nên EF = (fracAB+CD2) = (frac6+102) = 8

EI là con đường trung bình của ∆ABD buộc phải EI = (frac12).AB = (frac12).6 = 3 (cm)

KF là mặt đường trung bình của ∆ABC đề nghị KF = (frac12).AB = (frac12).6 = 3 (cm)