Giải những phương trìnha)(x(2x - 9) = 3x(x - 5))b)(0,5x(x - 3) = (x - 3)(1,5x - 1))c)(3x - 15 = 2x(x - 5))d)(dfrac37 x - 1 = dfrac17x(3x - 7))
Bạn đang xem: Bài 23 toán 8 tập 2

a)(x(2x - 9) = 3x(x - 5))(Leftrightarrow 2x^2 - 9x = 3x^2 - 15x )(Leftrightarrow 2x^2 - 9x - 3x^2 + 15x = 0)(Leftrightarrow -x^2 + 6x = 0)(Leftrightarrow x( - x + 6) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 0\ -x + 6 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 0\ x = 6endarray ight.)Vậy phương trình có tập nghiệm là(S = left; ,6 ight )b)(0,5x(x - 3) = (x - 3)(1,5x - 1))(Leftrightarrow 0,5x (x - 3) - (x - 3)(1,5x - 1) = 0)(Leftrightarrow (x - 3) <0,5x - (1,5x - 1)> = 0)(Leftrightarrow (x - 3)(0,5x - 1,5x + 1) = 0)(Leftrightarrow (x - 3)(-x + 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 3 = 0\ -x + 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 3\ x = 1endarray ight.)Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = left1; ,3 ight )c)(3x - 15 = 2x(x - 5))(Leftrightarrow 3(x - 5) = 2x (x - 5) )(Leftrightarrow 3(x - 5) - 2x(x - 5) = 0)(Leftrightarrow (3 - 2x)(x - 5) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl 3 - 2x = 0\ x - 5 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl 2x = 3\ x = 5endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = dfrac32\ x = 5endarray ight.)Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left\dfrac32; ,5 ight )d)(dfrac37 x - 1 = dfrac17x(3x - 7))(Leftrightarrow dfrac17(3x - 7) = dfrac17x(3x - 7))(Leftrightarrow dfrac17(3x - 7) - dfrac17x(3x - 7) = 0)(Leftrightarrow left(dfrac17 -dfrac17x ight)(3x - 7) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl dfrac17 -dfrac17x = 0\ 3x - 7 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl dfrac17x = dfrac17\ 3x = 7endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 1\ x = dfrac73endarray ight.)Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = left\dfrac73; ,1 ight )

Nhận xét:(A.B = 0 Leftrightarrow left<eginarrayl A = 0\ B = 0endarray ight.)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 4: Phương trình tích khác • Giải bài xích 21 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 22 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bằng cách phân tích vế... • Giải bài xích 23 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 24 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 25 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 26 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 TRÒ CHƠI (chạy tiếp...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết - Hình học tập 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 4: Phương trình tích
• Giải bài bác 21 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 22 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 23 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 25 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 26 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Luyên Tập Giải Bài 40 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2

Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các