- Các cách thức nhóm, đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức để thay đổi vế trái thành nhân tử.

Bạn đang xem: Bài 22 sgk toán 8 tập 2 trang 17

- cách thức giải phương trình tích: (A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,2xleft( x - 3 ight) + 5left( x - 3 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 3 ight)left( 2x + 5 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrixx - 3 = 0 hfill cr 2x + 5 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 3 hfill cr 2x = - 5 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 3 hfill cr x = dfrac - 52 hfill cr ight. cr )

Vậy tập nghiệm của phương trình là (S = left 3;dfrac - 52 ight\)


LG b.

(left( x^2 - 4 ight) + left( x - 2 ight)left( 3 - 2x ight) = 0)

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

- Các cách thức nhóm, đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức để biến đổi vế trái thành nhân tử.

- phương pháp giải phương trình tích: (A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,left( x^2 - 4 ight) + left( x - 2 ight)left( 3 - 2x ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) + left( x - 2 ight)left( 3 - 2x ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 2 ight)left< left( x + 2 ight) + left( 3 - 2x ight) ight> = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 2 ight)left( x + 2 + 3 - 2x ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 2 ight)left( - x + 5 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrixx - 2 = 0 hfill cr - x + 5 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 2 hfill cr x = 5 hfill cr ight. cr )

Vậy tập nghiệm của phương trình là (S = 2;5\)


LG c.

(x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0)

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

- Các phương thức nhóm, đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức để thay đổi vế trái thành nhân tử.

- cách thức giải phương trình tích: (A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0 cr & Leftrightarrow x^3 - 3x^2.1 + 3x.1^2 - 1^3 = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 1 ight)^3 = 0 cr & Leftrightarrow x - 1 = 0 cr & Leftrightarrow x = 1 cr )

Vậy tập nghiệm của phương trình là (S= 1\)


LG d.

(x(2x - 7) - 4x + 14 = 0)

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

- Các cách thức nhóm, để nhân tử chung, hằng đẳng thức để biến hóa vế trái thành nhân tử.

- phương pháp giải phương trình tích: (A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,xleft( 2x - 7 ight) - 4x + 14 = 0 cr & Leftrightarrow xleft( 2x - 7 ight) - 2left( 2x - 7 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( 2x - 7 ight)left( x - 2 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrix2x - 7 = 0 hfill cr x - 2 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrix2x = 7 hfill cr x = 2 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx =dfrac72 hfill cr x = 2 hfill cr ight. cr )

Vậy tập nghiệm của phương trình là (S = left dfrac72;2 ight\)


LG e.

(left( 2x - 5 ight)^2 - left( x + 2 ight)^2 = 0)

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

- Các phương thức nhóm, đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức để biến đổi vế trái thành nhân tử.

- phương pháp giải phương trình tích: (A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,left( 2x - 5 ight)^2 - left( x + 2 ight)^2 = 0 cr & Leftrightarrow left< left( 2x - 5 ight) + left( x + 2 ight) ight>left< left( 2x - 5 ight) - left( x + 2 ight) ight> = 0 cr & Leftrightarrow left( 2x - 5 + x + 2 ight)left( 2x - 5 - x - 2 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( 3x - 3 ight)left( x - 7 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrix3x - 3 = 0 hfill cr x - 7 = 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left< matrix3x = 3 hfill cr x = 7 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 3:3 hfill cr x = 7 hfill cr ight. Leftrightarrow left< matrixx = 1 hfill cr x = 7 hfill cr ight. cr )

Vậy tập nghiệm phương trình là: (S= 7; 1\)


LG f.

Xem thêm: Ký Hiệu Viết Tắt Npk Trên Phân Npk Là Gì ? Tác Dụng Của Phân Npk Với Cây Trồng

(x^2 - x - left( 3x - 3 ight) = 0)

Phương pháp giải:

Áp dụng: 

- Các phương thức nhóm, đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức để biến đổi vế trái thành nhân tử.

- cách thức giải phương trình tích: (A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,x^2 - x - left( 3x - 3 ight) = 0 cr & Leftrightarrow xleft( x - 1 ight) - 3left( x - 1 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrixx - 1 = 0 hfill cr x - 3 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 1 hfill cr x = 3 hfill cr ight. cr )