Bài viết mới

bài 34 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Bài 34 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để khai triển phá ngoặc, sau đó rút gọn các đơn thức đồng dạng, Áp dụng kết quả:({left( {x + y + z} ight)^2} = {x^2} + {y^2} + {z^2} + 2xy + 2yz + 2xz)Lời giải chi tiết:(eqalign{& ,,{left( {a + b} ight)^2} - {left( {a - b} ight)^2} cr & = ({a^2} + 2ab + {b^2}) - ({a^2} - 2ab + {b^2}) cr & = {a^2} + 2ab + {b^2} - {a^2} + 2ab - {b^2} cr & = left( {{a^2} - {a^2}} ight) + 2ab + 2ab + left( {{b^2} - {b^2}} ight) cr & = 4ab cr} )Cách 2:(eqalign{& {left( {a + b}

bài 39 trang 79 sgk toán 8 tập 2

Bài 39 trang 79 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ baBài 39 trang 79, 80 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 32 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Bài 32 trang 23 sgk toán 8 tập 2

1, Đề bài 32 trang 23 SGK Toán 8 tập 22

giải bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 22

Giải bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 22

Hướng dẫn giải Bài §5,  Phương trình chứa ẩn ở mẫu, Chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai

bài 24 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Bài 24 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 4: Phương trình tíchBài 24 Trang 17 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 1 trang 58 sgk toán 8 tập 2

Bài 1 trang 58 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §1,  Định lí Ta-lét trong tam giác, Chương III – Tam giác đồng dạng, sách giáo khoa toán 8 tập hai

bài 30 toán 8 tập 2

Bài 30 toán 8 tập 2

Giải các phương trình:a)(dfrac{1}{x - 2} + 3 = dfrac{x - 3}{2 - x};)b)(2x - dfrac{2x^2}{x + 3} = dfrac{4x}{x + 3} + dfrac{2}{7};)c)(dfrac{x + 1}{x - 1} + dfrac{x - 1}{x + 1} = dfrac{4}{x^2 - 1};)d)(dfrac{3x - 2}{x + 7} = dfrac{6x + 1}{2x - 3}, ) Hướng dẫn: Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:+ Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình+ Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu+ Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được+ Bước 4:Kết luận

bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớBài 25 Trang 12 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn: Sử dụng các hằng đẳng thức sau:(+ ,,,, (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\ +,,,, (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\ + ,,,, a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)\ + ,,,, a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2))Bài giảia)(x^3 + dfrac{1}{27})(= x^3 - left(dfrac{1}{3} ight)^3)(= left(x - dfrac{1}{3} ight) left)(= left(x - dfrac{1}{3} ight)left(x^2 + dfrac{1}{3}x+dfrac{1}{9} ight))b)((a + b)^3 - (a - b)^3)(= )(= (a + b - a + b)(a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - b^2+ a^2 - 2ab + b^2))(= 2b, (3a^2+

giải toán 8 bài 27 trang 22

Giải toán 8 bài 27 trang 22

Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫuBài 27 Trang 22 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 33 trang 77 sgk toán 8 tập 2

Bài 33 trang 77 sgk toán 8 tập 2

Chứng minh rằng nếu tam giác(A"B"C") đồng dạng với tam giác(ABC) theo tỉ số(k,) thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đó cũng bằng(k, ) Gợi ý:Chứng minh hai tam giác(ABM)và(A"B"M")đồng dạng

bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong(20) ngày, Do cải tiến kĩ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng (20)%

bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Luyện tập Bài §3,  Những hằng đẳng thức đáng nhớ, chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức, sách giáo khoa toán 8 tập một

bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a)(3x - 6y;)b)(dfrac{2}{5}x^2 + 5x^3 + x^2y;)c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2;)d)(dfrac{2}{5}x(y - 1) - dfrac{2}{5}y(y - 1);)e)(10x(x - y) - 8y(y - x), ) Hướng dẫn:Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức

bài 2 trang 6 sgk toán 8 tập 2

Bài 2 trang 6 sgk toán 8 tập 2

Trong các giá trị (t = -1, t = 0) và (t = 1), giá trị nào là nghiệm của phương trình:({left( {t + 2} ight)^2} = 3t + 4) Phương pháp giải - Xem chi tiết Thay lần lượt các giá trị của (t) vào hai vế của phương trình ta được kết quả hai vế bằng nhau thì giá trị đó là nghiệm của phương trình,   Lời giải chi tiết * Với (t = -1) ta có:(VT = {left( {t + 2} ight)^2} = {left( { - 1 + 2} ight)^2} = 1^2 = 1)(VP = 3t + 4 = 3

bài 22 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Bài 22 trang 80 sgk toán 8 tập 1

- Định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba, - Đường trung bình tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác

bài 26 trang 14 sgk toán 8

Bài 26 trang 14 sgk toán 8

(eqalign{& {(2{x^2} + { m{ }}3y)^3} = {(2{x^2})^3} + 3, {(2{x^2})^2}

giải bài 45 sgk toán 8 tập 1 trang 92

Giải bài 45 sgk toán 8 tập 1 trang 92

Bài 45 trang 92 Toán 8 Tập 1Bài 45 Trang 92 SGK Toán 8 tập 1 do GiaiToan, com biên tập và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải Bài 7 Hình bình hành giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8

bài 31 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Bài 31 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫuBài 31 Trang 23 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 43 trang 54 sgk toán 8 tập 1

Bài 43 trang 54 sgk toán 8 tập 1

( dfrac{A}{B} : dfrac{C}{D} = dfrac{A}{B}, dfrac{D}{C}) với ( dfrac{C}{D} ≠ 0)

bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Biến đổi vế phải:((a + b)^3 - 3ab(a + b))(= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 + b^3)Vậy(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))b)(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))Biến đổi vế phải:((a - b)^3 + 3ab(a - b))(= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 + 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 - b^3)Vậy(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))Áp dụng: Với(ab = 6,, a + b = - 5,) ta được:(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))(= (-5)^3 - 3, 6

bài 33 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Bài 33 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng(2:)a)(dfrac{3a - 1}{3a + 1} + dfrac{a - 3}{a + 3};)b)( dfrac{10}{3} - dfrac{3a - 1}{4a + 12} - dfrac{7a + 2}{6a + 18}, ) Hướng dẫn:Cho các biểu thức bằng(2

bài 16 trang 75 sgk toán 8

Bài 16 trang 75 sgk toán 8

Cho tam giác (ABC) cân tại (A), các đường phân giác (BD, CE) ((D ∈ AC, E ∈ AB)), Chứng minh rằng (BEDC) là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên

bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Toán 8 Bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốBài 25 Trang 47 SGK Toán 8 tập 1 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó, - Quy tắc nhân với một sốKhi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:+ Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương

bài 41 sgk toán 8 tập 2 trang 31

Bài 41 sgk toán 8 tập 2 trang 31

Giải bài 41 trang 31 SGK Toán 8 tập 2, Một số tự nhiên có hai chữ số

toán 8 bài 37 trang 30

Toán 8 bài 37 trang 30

Lúc (6) giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B, Sau đó (1) giờ, một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy (20km/h)

bài 37 trang 79 sgk toán 8 tập 2

Bài 37 trang 79 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 79 SGK Hình học 8 tập 2 chi tiết nhất: Hình 44 cho biết góc EBA = góc BDC, Giải bài 37 trang 79 SGK Hình học 8 tập 2 chi tiết nhất thuộc chương III của tam giác đồng dạng và là Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ baĐề bàia) Trong hình vẽ, có bao nhiêu tam giác vuông? Hãy kể tên các tam giác đó

bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:a)(dfrac{15 - 6x}{3} > 5;)b)(dfrac{8 - 11x}{4} c)(dfrac{1}{4}(x - 1) d)(dfrac{2 - x}{3} (a),,,, dfrac{15 - 6x}{3} > 5\ Leftrightarrow 15 - 6x > 15\ Leftrightarrow -6x > 15 - 15\ Leftrightarrow -6x > 0\ Leftrightarrow x Vậy bất phương trình có nghiệm là(x (b),,,, dfrac{8 - 11x}{4} -4)Vậy bất phương trình có nghiệm là(x > -4)(c),,,, dfrac{1}{4}(x - 1) Vậy bất phương trình có nghiệm là(x (d),,,, dfrac{2 - x}{3} Vậy bất phương trình có

bài 23 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Bài 23 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải bài luyện tập Phương trình tích: Bài 23 ,24, 25, 26 trang 17 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 Đại số, Các em bài trước Dethikiemtra

« 10 11 12 13 14 »